Participatiewet: Meer mogelijkheden voor arbeidsbeperkten

Op 1 juli 2014 heeft de Eerste Kamer ingestemd met de Participatiewet. Deze wet heeft als doel mensen met een beperking meer kansen te bieden op de arbeidsmarkt door de hulp aan arbeidsgehandicapten te bundelen. Hierdoor zullen meer leerlingen die van het VSO komen een plek op de arbeidsmarkt kunnen krijgen. Bij de realisatie van de Participatiewet spelen werkgevers een belangrijke rol. In het Sociaal Akkoord is afgesproken dat werkgevers gaan bijdragen aan arbeidsparticipatie van mensen met een arbeidshandicap, door hen kans op werk te bieden.

Afgesproken is dat de sector overheid als geheel in 2023 25.000 extra banen creëert voor mensen met een arbeidsbeperking, ten opzichte van het aantal banen op 1 januari 2013. Naar rato van de omvang van de onderwijssector zal het primair onderwijs een aanzienlijk deel van deze arbeidsplaatsen gaan leveren:  4020 extra banen per 2023, wat in de aankomende 10 jaar neerkomt op 402 extra banen per jaar.

Ondersteuning

Om te onderzoeken hoe werkgevers in het primair onderwijs de betreffende jongeren goed aan (passend) werk kunnen helpen, heeft het Arbeidsmarktplatform PO mede uit naam van de PO-Raad twee pilots opgezet: een pilot functiecreatie en een pilot zorgassistenten-in-opleiding.

Daarnaast richt het Arbeidsmarktplatform PO een landelijk praktijknetwerk in voor de monitoring, uitwisselen van ervaringen, opstellen van handreikingen, do's en dont's. De ervaringen en opbrengsten van de pilots worden hierin meegenomen. Uiteindelijk wordt een praktische handleiding opgeleverd waarmee schoolbesturen en SW-organisaties aan de slag kunnen.

Hierover krijgen leden van de PO-Raad op een later tijdstip nadere informatie. 

>> Lees hier verder

Laatst gewijzigd: 
maandag 9 februari 2015

Nieuwscategorieën