Peuters naar 'school' in Amsterdam

Kinderen kunnen binnenkort in Amsterdam al naar de basisschool wanneer ze tweeëneenhalf jaar oud zijn. Zij gaan nog niet echt naar school, maar de gemeente gaat op die basisschool peuterspeelzalen, voorscholen en kinderopvang samenvoegen tot één basisvoorziening voor peuters tussen de tweeëneenhalf en vier jaar.

Voor de PO-Raad is een doorgaande lijn voor kinderen van deze leeftijden van groot belang. Zo worden achterstanden vroegtijdig gesignaleerd en bestreden en hebben de kinderen een goede start van de onderwijsloopbaan. De plannen van de gemeente Amsterdam sluiten goed aan bij dit uitgangspunt.

De gemeente loopt hiermee vooruit op de plannen van minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken). Hij wil kinderopvang en peuterspeelzalen samenvoegen. Zowel werkende als niet-werkende ouders krijgen daarbij recht op twee dagdelen kinderopvangtoeslag voor alle kinderen tot vier jaar.

Financiering

Tien scholen in Amsterdam beginnen komend najaar met een proefproject om de basisvoorziening te testen. Voor de financiering wil de gemeente het geld van de kinderopvangtoeslag samenvoegen met de gemeentelijke middelen voor peuterspeelzalen en voor- en vroegschoolse educatie. De PO-Raad kan de gevolgen van deze vorm van financiering nog niet overzien. Wel wordt de huidige strikte scheiding van financieringsstromen op lokaal niveau momenteel als belemmerend ervaren om te komen tot een basisvoorziening voor alle kinderen.

Pilots startgroepen

In diverse andere gemeenten wordt er ook al nauw samengewerkt tussen kinderopvang, peuterspeelzaalwerk en onderwijs om kinderen een goede start van hun onderwijsloopbaan te bieden.

Tot 2015 lopen er verder door het hele land dertig pilots ‘startgroepen’. Een startgroep is een groep waarbij peuters zich binnen de onderwijsomgeving spelenderwijs kunnen ontwikkelen. De startgroep bouwt daarbij wel voort op de ontwikkelingen van de afgelopen jaren. Zo maken de betrokken professionals in de startgroep gebruik van een programma van voorschoolse educatie (VVE). Er worden meerdere doelen nagestreefd met de startgroepen:

  • Verbetering van de kwaliteit van het VVE-programma
  • Versterking van de doorgaande lijn tussen kinderopvang/peuterspeelzalen en de basisschool
  • Uitbreiding van het aanbod van 4 naar 5 dagdelen per week
  • Professionalisering van het personeel in opbrengstgericht werken, werken met VVE-programma’s en de ontwikkeling van twee- en driejarigen.

De PO-Raad benadrukt dat de opbrengsten van deze pilots van groot belang zijn voor de verdere ontwikkelingen van de samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang/peuterspeelzalen.

Laatst gewijzigd: 
dinsdag 20 augustus 2013

Nieuwscategorieën