Plannen harmonisatie voorschoolse voorzieningen teleurstellend

De PO-Raad is teleurgesteld in de plannen van minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken) en staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) waarmee zij onderwijs, peuterspeelzaalwerk en kinderopvang beter op elkaar willen afstemmen. De PO-Raad hoopte dat hiermee een stap zou worden gezet in het opzetten van één basisvoorziening voor alle kinderen. Dit lijkt nu niet het geval.

De PO-Raad pleit al langer voor die basisvoorziening voor alle kinderen en stuurde hierover in september nog een brief samen met de Brancheorganisatie Kinderopvang, de MOgroep en de VNG.

Asscher en Dekker stuurden vandaag (2 december) een brief met hun plannen aan de Tweede Kamer. Deze zijn een uitwerking van een aantal maatregelen die in het regeerakkoord al waren aangekondigd. In de brief kondigen de bewindslieden onder meer aan dat de kwaliteitseisen voor kinderopvang en peuterspeelzaalwerk worden gelijkgesteld. Ook wordt er geïnvesteerd in de pedagogische kwaliteit van deze voorzieningen. Voor werkende ouders komt er één financieringsstructuur via de kinderopvangtoeslag.

Toegankelijkheid

De PO-Raad vreest dat het onderscheid in financiering voor werkende en niet-werkende ouders - zoals de bewindslieden in hun brief voorstellen - ertoe leidt dat minder kinderen naar een voorschoolse voorziening gaan. De PO-Raad is van mening dat álle kinderen recht hebben op een goede start in het basisonderwijs. Dat vraagt om een laagdrempelige voorziening voor jonge kinderen en hun ouders.

Versnippering aanbod blijft

Daarnaast lijkt het voorstel niet tegemoet te komen aan het probleem van het versnipperd aanbod voor jonge kinderen. De voorgestelde harmonisatie heeft geen betrekking op de VVE-voorzieningen. Volgens de PO-Raad is dat een gemiste kans omdat dit de gewenste basisvoorziening in de weg staat. Wanneer alle voorschoolse voorzieningen hetzelfde kwaliteitsniveau (van VVE) bereiken, voorkomt dit segregatie en kunnen alle kinderen daar optimaal van profiteren.

Kwaliteit & doorgaande lijn

Positief is dat de bewindslieden inzetten op een versterking van de pedagogische kwaliteit en een betere aansluiting tussen voorschoolse voorzieningen en het basisonderwijs. In de plannen van de bewindslieden is echter nog onvoldoende duidelijk hoe de kwaliteit verhoogd gaat worden en hoe de afstemming met het onderwijs verloopt, vindt de PO-Raad. Het risico bestaat dat dit een te smalle benadering krijgt.

De bewindslieden gaan de komende tijd verder in gesprek met de PO-Raad, Brancheorganisatie Kinderopvang, MOgroep en de VNG over de financiële en kwaliteitsaspecten van de plannen. De PO-Raad zal daarin vooral het belang benadrukken dat álle kinderen naar kwalitatief goede en toegankelijke voorzieningen kunnen gaan om zo een goede start in het onderwijs te kunnen maken. In het voorjaar van 2014 wordt de Tweede Kamer geïnformeerd over de uitkomst van die gesprekken en de verdere uitwerking door minister Asscher .

 

 

Laatst gewijzigd: 
maandag 2 december 2013

Nieuwscategorieën