PO-litiek: Wwz, Financiën en Inspectietoezicht

Een belangrijk onderdeel van de activiteiten van de PO-Raad is het behartigen van de belangen van de sector. Een overzicht van de lobby-inspanningen van de afgelopen maand.

Wet werk en zekerheid (Wwz)

Veel aandacht deze weken voor de problemen met de Wet werk en zekerheid (Wwz) in het primair onderwijs. Grootste problemen zijn de vervanging tijdens ziekte en de hoge kosten van de transitievergoeding die bovenop de bovenwettelijke regelingen komen. Simone Walvisch, vicevoorzitter van de PO-Raad, nam vorige week deel aan een rondetafelgesprek in de Tweede Kamer om haar zorgen hierover kenbaar te maken. Lees hier de positionpaper die de PO-Raad heeft opgesteld te voorbereiding van dit gesprek. Daarnaast is er achter de schermen met een aantal Tweede Kamerleden over dit onderwerp gesproken. Minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken) heeft inmiddels aangegeven bereid te zijn de wet aan te passen voor het primair onderwijs. Op woensdag 9 maart debatteert de Tweede Kamer over de Wwz.

Financiële situatie in het primair onderwijs

De Tweede Kamer debatteerde daarnaast uitgebreid over de financiën in het onderwijs. Een Kamermeerderheid gaf hierin aan dat extra geld voor het primair onderwijs voorlopig niet aan de orde is. Dit terwijl de Stichting van het Onderwijs in aanloop naar het debat een brief aan de Tweede Kamer had gestuurd, waarin juist de noodzaak van extra investeringen werd benadrukt. Deze week zal er een kort vervolg zijn op dit debat en zullen er moties worden ingediend.

Uit een ander debat over medezeggenschap deze maand, werd duidelijk dat de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van een schoolbestuur voorlopig niet mee mag beslissen waar dat bestuur zijn geld aan uitgeeft. De PO-Raad heeft zich steeds verzet tegen het instemmingsrecht.

Initiatiefwetsvoorstel vernieuwing Onderwijsinspectie

Deze week stemt de Eerste Kamer over het initiatiefwetsvoorstel van de SGP, CDA en D66 over de toekomst van de Onderwijsinspectie. Voor de behandeling in de Eerste Kamer heeft de PO-Raad contact gehad met onder meer VVD om haar zorgen te uiten over bezwaar en beroep tegen het oordeel van de Inspectie. De zorg van de PO-Raad - die ze eerder ook aan de Tweede Kamer heeft geuit - is dat zolang scholen energie steken in een juridische procedure er geen constructief gesprek van de grond komt en acceptatie en noodzakelijke verbeteraanpak uitgesteld wordt. PvdA en VVD hebben hier tijdens het debat in de Eerste Kamer vragen over gesteld. Zij kregen van de initiatiefnemers een toelichting waarmee zij konden leven: het is een ultimum remedium, het ligt voor de hand om via dialoog tot maximale overeenstemming te komen. 

De VVD diende daarnaast een motie in om terughoudendheid te betrachten met het stellen van deugdelijkheidseisen.

Komende week

Deze week vinden er onder meer debatten plaats over kinderopvang en werkdruk in het onderwijs. Zie hier de brieven die we in de aanloop naar deze debatten naar de Tweede Kamer hebben gestuurd: brief kinderopvang en brief werkdruk.

Laatst gewijzigd: 
dinsdag 10 mei 2016

Nieuwscategorieën