PO-Raad adviseert ministeries over Integrale Kindcentra

Steeds meer schoolbesturen, kinderopvangorganisaties, peuterspeelzalen en andere partners werken aan de ontwikkeling van integrale kindcentra (IKC’s). Bij het vormgeven van een integraal kindcentrum is veel wet- en regelgeving van toepassing. Deze wet- en regelgeving bemoeilijkt de samenwerking tussen onderwijs, kinderopvang en peuterspeelzaalwerk en de mogelijkheid voor IKC’s om daadwerkelijk één organisatie te vormen. De PO-Raad heeft daarom onlangs in kaart gebracht welke regelgeving een belemmering vormt in de ontwikkeling van een IKC en daarover een advies uitgebracht aan de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Belemmerende regels

Het advies gaat in op de belemmerende wetten en regels die het bestuurlijk-juridisch vormgeven van integrale kindcentra in de weg staan. Het advies focust zich op die wetten en regels die goed samenwerken belemmeren, tijdrovende of dure aanpassingen vragen, structureel de kosten verhogen van integraal samenwerken of die wettelijk niet oplosbaar zijn. Het gaat dus om die aspecten die het functioneren als één organisatie ernstig hinderen.

Een voorbeeld hiervan is dat het nu niet zonder meer mogelijk is diensten over en weer uit te wisselen, omdat de samenstelling van een IKC van oorsprong bestaat uit publieke organisaties (scholen en peuterspeelzalen) en private, commerciële organisaties (kinderopvang). Dit is een belemmering wanneer een kindcentrum één organisatie is en de inzet van personeel, de huur/verhuur van gebouwen, etc., samen worden opgepakt.

Opheffen schotten 

De PO-Raad pleit al langer voor het opheffen van schotten tussen de stelsels voor onderwijs en opvang en daarmee de ontwikkeling van kindcentra te bevorderen. Dit advies maakt de schotten tussen die stelsels inzichtelijk, waardoor de overheid gerichter kan inzetten op het opheffen daarvan.

Laatst gewijzigd: 
vrijdag 17 juli 2015

Trefwoorden

Nieuwscategorieën