PO-Raad adviseert SGP over initiatiefwet vrijheid van onderwijs

De PO-Raad ondersteunt de kernboodschap uit het initiatiefwetsvoorstel ‘Beter onderwijs door beter toezicht’ van de SGP. Dit wetsvoorstel bakent de rol en taken van de Inspectie duidelijk af en stelt dat het oordeel van de Inspectie over een school gebaseerd moet zijn op de wettelijk vastgestelde deugdelijkheidseisen. Het oordeel van de inspectie zou als besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) beschouwd moeten worden. Dit houdt in dat er bezwaar en beroep mogelijk is. De PO-Raad steunt de introductie van deze vorm van rechtsbescherming.

Begin november vroeg de SGP 22 onderwijsorganisaties mee te denken over dit initiatiefwetsvoorstel. Na bespreking van het wetsvoorstel in twee ledennetwerken, stuurde de PO-Raad de SGP vorige week een reactie.  

Kanttekeningen

Hoewel de PO-Raad de kern van het wetsvoorstel onderschrijft, maakt zij ook een aantal kanttekeningen. De eerste kanttekening betreft het scherper afbakenen van de rol van het parlement bij het vaststellen van het toezichtkader. Het parlement zou uitsluitend moeten nagaan of de beoordelingsaspecten in het toezichtkader terug te voeren zijn op de wettelijke deugdelijkheidseisen. In antwoord op incidenten – de maatschappelijke actualiteit – mogen geen nieuwe eisen aan het onderwijs worden gesteld.

Andere kanttekeningen betreffen de rol van het onderwijsveld bij het vaststellen van het toezichtkader, de positie van de eindresultaten in het toezicht, de integrale beoordeling van de wettelijke deugdelijkheidseisen waar dit wetsvoorstel aanleiding toe geeft en de stimulerende taak van de Inspectie. 

Met betrekking tot dit laatste punt hechten de leden van de PO-Raad aan het onderscheiden van de handhavende en de stimulerende taak  van de inspectie. Zoals het wetsvoorstel ook stelt zouden de bevindingen van de inspectie in haar rol van kritische vriend (stimulerende rol) niet verplichtend moeten zijn. Het beperken van het oordeel van de Inspectie tot de wettelijke deugdelijkheidseisen mag echter ook niet leiden tot het verdwijnen van de stimulerende taak van de Inspectie.

De kritische blik van de Onderwijsinspectie op met name de procesindicatoren vormt namelijk belangrijke feedback waarmee besturen hun eigen bevindingen kunnen valideren. 

Laatst gewijzigd: 
maandag 16 december 2013

Nieuwscategorieën