PO-Raad deelt zorgen in kritisch advies Onderwijsraad over Passend onderwijs

De PO-Raad ziet de adviezen van de Onderwijsraad als een bevestiging van de eigen zorgen t.a.v. de invoering van Passend onderwijs. Deze adviezen sluiten grotendeels ook aan bij de aanbevelingen van de Evaluatie en Adviescommissie Passend Onderwijs (ECPO). De PO-Raad gaat er vanuit dat de minister de adviezen heeft meegenomen in het wetsvoorstel dat nu voorligt bij de Raad van State en dus nog niet bekend is. De PO-Raad pleit voor een zorgvuldige invoering, zowel in tijd als uitvoerbaarheid. Daarnaast is een grote stelselwijziging volgens ons niet haalbaar met een bezuiniging van 300 miljoen.

De Onderwijsraad heeft de Minster geadviseerd over het wetsvoorstel Passend onderwijs. De raad onderschrijft de doelen van het concept wetsvoorstel, maar plaatst wel kanttekeningen bij onderdelen van de voorgestelde wetgeving.

Belangrijkste aanbeveling in het advies is dat het invoeringstempo te hoog ligt. Volgens de raad zou de wet pas in werking moeten treden tenminste twee jaar nadat de Eerste Kamer de wet heeft aangenomen. Dit geeft het veld de tijd om de noodzakelijke voorbereidingen te treffen in de minimale randvoorwaarden. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om de vorming van de nieuwe samenwerkingsverbanden en het maken van een onderwijszorgprofiel. Zoals de invoering nu gepland is, moeten er belangrijke zaken geregeld worden terwijl er nog geen wettelijke basis ligt. Een ander argument is dat het nog onduidelijk is wat de rol van de gemeente is binnen Passend onderwijs. Dit hangt ook weer samen met de decentralisatie van de jeugdzorg van de provincie naar de gemeente.

Een ander belangrijk advies is dat de budgetfinanciering en de verevening goed geregeld moeten worden. Het gaat er dan onder meer om de gevolgen voor de nieuwe samenwerkingsverbanden in kaart te brengen en zorg (en tijd) te hebben voor correcties waar dit nodig is. Dit is ook voor de PO-Raad een groot punt van zorg, aangezien de financiële situatie voor veel samenwerkingsverbanden een groot knelpunt wordt.

Tenslotte vraagt de raad om duidelijkheid ten aanzien van bovenregionale zorg. Specialistische vormen van voorzieningen en expertise die niet op elk samenwerkingsverband-niveau aanwezig kunnen zijn, zullen volgens de raad op bovenregionaal niveau gewaarborgd moeten zijn. Daarbij is bijzondere aandacht nodig voor de schoolsoorten die doelgroepen bedienen in een grote regio. Als deze scholen aan meerdere samenwerkingsverbanden moeten gaan meedoen, is meer aandacht nodig voor hoe dit voor hen realiseerbaar gemaakt kan worden. Ook voor de PO-Raad is dit nog een belangrijk punt dat uitgewerkt moet worden de komende periode.

 

Laatst gewijzigd: 
maandag 12 december 2011

Nieuwscategorieën