PO-Raad: ECPO terecht kritisch op wetsvoorstel passend onderwijs

Het advies dat de Evaluatie-en adviescommissie Passend Onderwijs (ECPO) onlangs aan minister Van Bijsterveldt van onderwijs heeft gestuurd is naar de mening PO-Raad terecht kritisch over het wetsvoorstel Passend onderwijs. Zeker nu deze wetswijziging samengaat met een forse bezuiniging, roept het wetsvoorstel veel vragen op. Ook het feit dat de ECPO vragen stelt over de uitvoerbaarheid in relatie tot de invoeringstermijn en het verdwijnen van de expertise uit het speciaal onderwijs, ervaart de PO-Raad als onderkenning van haar eigen kritiekpunten.

De commissie doet een flink aantal aanbevelingen aan de minster. Veel van deze aanbevelingen hangen samen met factoren die de ECPO reeds in eerdere adviezen heeft geformuleerd:

  • Het ontbreken van concrete inhoudelijke doelen; 
  • De afwezigheid van duidelijke regie;
  • Het ontbreken van (positieve) resultaten van (voortijdig beëindigde) experimenten en 
  • Het te krappe tijdpad.


Een nieuwe factor is het samengaan van een ingrijpende stelselwijziging met een forse bezuiniging. Deze ongelukkige combinatie zal het extra lastig maken om het voorgenomen beleid succesvol te implementeren. De commissie waarschuwt voor al te hoge verwachtingen ten aanzien van de effecten die dit wetsvoorstel met deze inhoud en in de huidige omstandigheden zal sorteren. Toch moet er op de korte termijn wel duidelijkheid komen. Daarom pleit de commissie voor interim wetgeving (voor een periode van 5 jaar). Zo blijft er ruimte voor het denken over passend onderwijs en biedt dit ook ruimte om op termijn beter af te stemmen met de transitie van de Jeugdzorg.

Verder doet de commissie aanbevelingen over de nieuwe samenwerkingsverbanden en de rol van het Speciaal onderwijs daarin. Het SO moet binnen de samenwerkingsverbanden een status toegekend worden die recht doet aan de aanwezige expertise in deze sector. Ook pleiten zij voor behoud en doorontwikkeling van expertise in het SO op landelijk niveau.

Tenslotte adviseert de commissie met klem, conform het advies van de commissie Dijsselbloem, om als sluitstuk van het traject van wet- en regelgeving een uitvoeringstoets te laten uitvoeren waaruit zal moeten blijken of een verantwoorde invoering op de voorgestelde datum mogelijk is.

De PO-Raad ervaart een groot deel van deze aanbevelingen als steun in de rug. Ook de PO-Raad vraagt zich al geruime tijd af of deze stelselwijziging op deze termijn en onder de gestelde randvoorwaarden uitvoerbaar is. Met name de adviezen die voortkomen uit de commissie Dijsselbloem spreken de PO-Raad aan: een uitvoeringstoets en de kritiek dat een stelselwijziging niet samen moet vallen met een forse bezuiniging. De aanbeveling t.a.v. het Speciaal onderwijs is voor de PO-Raad ook zeer relevant. De expertise die in het SO is opgebouwd moet behouden worden . De PO-Raad is van mening dat er komende periode gezocht moet worden naar mogelijkheden om de kennis die in het SO aanwezig is in te zetten in het regulier onderwijs. De PO-Raad gaat er vanuit dat de minister een aantal van de aanbevelingen serieus neemt. Binnenkort verschijnt een beleidsreactie van de minister op dit advies.

 

Laatst gewijzigd: 
dinsdag 13 december 2011

Nieuwscategorieën