PO-Raad en VO-raad werken samen in stichting SchoolInfo

De PO-Raad start dit jaar met het project Vensters PO. Het doel van dit project is dat scholen en besturen hun gegevens op een breed toegankelijke manier presenteren. Dit onder meer in het kader van de horizontale dialoog met de omgeving, maar ook om van elkaar te leren en opbrengstgericht werken te bevorderen. Vensters PO zal in de periode 2012-2014 ontwikkeld worden. De PO-Raad zal dit in nauw overleg met de leden realiseren. Bij de ontwikkeling van Vensters PO zal de PO-Raad aansluiten bij de systematiek en verworvenheden van Vensters voor Verantwoording van de VO-raad. De beide raden zullen nauw gaan samenwerken.

Met het oog op deze samenwerking heeft de PO-Raad samen met de VO-raad de stichting SchoolInfo opgericht. Deze stichting heeft tot doel beleid en uitvoering op het vlak van informatievoorziening en ICT beter af te stemmen op wat besturen en scholen nodig hebben en daar waar nodig - in het kader van collectieve dienstverlening centrale voorzieningen in stand te houden. Vensters PO is zo'n voorziening.

Veilig en transparant

Tegelijkertijd zal ook het project Overstapservice Onderwijs (ELD/OSO) bij de stichting SchoolInfo worden ondergebracht. Dit gezamenlijk project van de PO-Raad en de VO-raad beoogt met behulp van een landelijke standaard het veilig en transparant elektronisch uitwisselen van leer- en begeleidingsgegevens tussen scholen in het PO en VO mogelijk te maken. In 2012 en 2013 zal de overstapservice in gebruik worden genomen.

De PO-Raad heeft Wim Blok (voorzitter college van bestuur van de Stichting BOOR), Cor de Ruiter (bestuurder van de Stichting Orion) en Simone Walvisch (bestuurslid van de PO-Raad) benoemd tot bestuurders van de Stichting SchoolInfo.

Onderzoek Vensters PO

Met name de grote besturen uit achterban van de PO-Raad zien mogelijkheden in een Vensters PO en hebben gevraagd om een onderzoek naar de mogelijkheden. Uit dat onderzoek bleek dat het systeem van Vensters voor Verantwoording in grote lijnen toepasbaar is voor het primair onderwijs. Denk bijvoorbeeld aan de gekozen systematiek, de inrichting van het systeem, maar ook het gericht werken aan beleid. 

Insteek Vensters PO

  1. De insteek van Vensters PO is om samen met de scholen de kwaliteit van het onderwijs in kaart te brengen, zodat scholen daar gerichter op kunnen sturen. Verantwoording valt daar ook onder, maar is slechts een onderdeel.
  2. Behalve de winst op kwaliteitsgebied, verwacht de PO-Raad dat de PO-sector als gevolg van Vensters een aantal processen beter zal kunnen stroomlijnen. Bijvoorbeeld de personeelsgegevens uit de systemen van de salarisverwerkers: wat registreer je wel en wat niet? Dat beslist nu ieder voor zich. Door dit goed af te stemmen, komen er meer en betrouwbaardere gegevens beschikbaar. Dat komt de sector ten goede. 

Traject

Eerder hebben de leden van de PO-Raad tijdens een ALV vastgesteld dat zij Vensters PO willen. De uitgewerkte plannen liggen er inmiddels. In 2012 wordt de basis voor het project neergezet.

Laatst gewijzigd: 
donderdag 25 oktober 2012

Nieuwscategorieën