PO-Raad herkent zich in aanbevelingen Rekenkamer

De PO-Raad herkent zich in de aanbevelingen van de Algemene Rekenkamer over de overheveling van het buitenonderhoud aan schoolgebouwen en de uitname van 256 miljoen euro uit het gemeentefonds. De Rekenkamer stuurde op 12 december 2013 een brief aan de Tweede Kamer met aanbevelingen om risico's rond de veranderingen te voorkomen. De PO-Raad zet zich al langer in om deze risico's te ondervangen.

Een uitgebreide uitleg van risico's en aanbevelingen die de Algemene Rekenkamer noemt en de reactie van de PO-Raad op de verschilende punten kunt u hier lezen.

De aanbevelingen van de Algemene Rekenkamer zorgen voor verbeteringen binnen het bestaande stelsel voor onderwijshuisvesting. De PO-Raad vindt dat voor de langere termijn een oplossing moet worden gezocht in een aanpassing van het stelsel zelf. De huisvestingssituatie van de scholen in het primair onderwijs is zodanig achterop geraakt dat een herijking van het huisvestingsstelsel en de bestuurlijke verhoudingen nodig is. De PO-Raad neemt dan ook het initiatief voor een nieuw "Schevenings Beraad".

Bij het eerste Schevenings Beraad in 1993 werden afspraken gemaakt over bestuurlijke vernieuwingen in het primair en voortgezet onderwijs. De invoering van de lumpsumbekosting, de decentralisatie van de huisvesting van rijk naar gemeenten en de verzelfstandiging van het openbare onderwijs kunnen rechtstreeks worden teruggevoerd op dit beraad. De PO-Raad vindt het tijd om opnieuw te praten over gewenste ontwikkelingen in het huisvestingsstelsel en de bestuurlijke verhoudingen voor de langere termijn. Voor de korte en middellange termijn is het noodzakelijk te werken aan bijstelling van het bestaande stelsel.

Bestanden bij dit nieuwsitem: 

Laatst gewijzigd: 
dinsdag 7 januari 2014

Nieuwscategorieën