PO-Raad ondersteunt curriculumadvies van de Onderwijsraad

De PO-Raad ondersteunt het advies van de Onderwijsraad over een eigentijds curriculum op hoofdlijnen. Het bij de tijd houden van het onderwijsaanbod is vooral en in de eerste plaats een taak van leraren, schoolleiders en schoolbesturen. De PO-Raad ondersteunt scholen en schoolbesturen bij de kennisuitwisseling en kennisverrijking. Voorzitter Rinda den Besten: ,,Een periodieke herijking van het onderwijsaanbod helpt om het onderwijs bij de tijd te houden.”

Wel waarschuwt de PO-Raad voor een te grote invloed van de overheid bij het vast stellen van het onderwijsaanbod. Zeker voor het primair onderwijs geldt dat de overheid weliswaar heldere doelen moet stellen en de samenhang en doorgaande leerlijnen moet bewaken. Maar de overheid noch de politiek moet zich willen bezighouden met de inhoud van het onderwijs

De PO-Raad waarschuwt wel dat een Nationaal curriculum in strijd is met de vrijheid van het Onderwijs.

Vaardigheden voor de 21ste eeuw

De PO-Raad ondersteunt ook de gedachte van een periodieke herijking. Dat kan voorkomen dat vernieuwing van het onderwijsaanbod afhankelijk is van toevalligheden of onafgewogen maatschappelijke issues. Het zou goed zijn als eens in de vijf jaar het onderwijsaanbod getoetst en herijkt wordt. Het instellen van een onafhankelijke commissie -zoals de Onderwijsraad voorstelt- is een goede manier om rust en ruimte in de ontwikkeling van het onderwijsaanbod te brengen. Vanzelfsprekend horen bij die onafhankelijke commissie de sectorraden betrokken te zijn, even als een brede maatschappelijke vertegenwoordiging.

De Onderwijsraad heeft in zijn advies terecht aandacht voor de 21ste eeuwse vaardigheden als digitale vaardigheden, sociaal-culturele vaardigheden en creatief denken. Door deze mee te nemen in de ontwikkeling van het onderwijsaanbod bereiden we de leerling voor op de samenleving van de toekomst, zo schreef Den Besten onlangs ook in haar weblog

Laatst gewijzigd: 
maandag 19 mei 2014

Nieuwscategorieën