PO-Raad positief over advies Onderwijsraad over lerarenregister

De PO-Raad is het op hoofdlijnen eens met het advies van de Onderwijsraad over het wetsvoorstel lerarenregister. Evenals de Onderwijsraad vindt de PO-Raad het belangrijk dat het register een zaak is van de beroepsgroep leraren zelf en dat de verantwoordelijkheden vanuit dat oogpunt verhelderd moeten worden. De consequenties van het uitblijven van herregistratie worden volgens de Onderwijsraad nu te eenzijdig bij het schoolbestuur neergelegd. Ook is de wet niet op alle punten voldoende uitgewerkt.

Staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs heeft de Onderwijsraad verzocht om een advies uit te brengen over het Voorstel van Wet tot wijziging van diverse onderwijswetten in verband met de invoering van het lerarenregister. Het advies is op 18 mei 2015 door de Onderwijsraad openbaar gemaakt.

Van en voor de leraar

De Onderwijsraad heeft eerder gepleit voor het instellen van een lerarenregister om ervoor te zorgen dat de status en de kwaliteit van het beroep van leraar hoog is en blijft doordat alle leraren permanent  werken aan het onderhoud van hun bekwaamheid. Omdat het vrijwillige register tot nu toe een geringe deelname kent, omarmt de raad een wettelijk verplicht  lerarenregister. Om het verplichte lerarenregister tot een succes te maken, vindt de Onderwijsraad het belangrijk dat de beroepsgroep het lerarenregister ervaart als iets van de leraar en voor de leraar. Daarbij  is van belang dat de leraren vertrouwen hebben in de expertise en de status van de beroepsorganisatie die hen representeert.

Zuivere rollen

De Onderwijsraad vindt dat de leraar zelf verantwoordelijk is voor de registratie en niet het bevoegd gezag. De registratie moet losstaan van benoeming van de leraar. Ook worden de consequenties van het uitblijven van herregistratie nu te eenzijdig bij het schoolbestuur neergelegd, terwijl het bestuur zonder toestemming geen inzage in het register heeft en weinig invloed kan uitoefen op de registratie. Een niet-geregistreerde leraar blijft immers in dienst. De Onderwijsraad adviseert daarom om die consequenties in de wet meer evenwichtig te verdelen.

Voordat registratie in het lerarenregister verplicht wordt, moeten de randvoorwaarden en procedures op orde zijn. Er moet helderheid zijn over herregistratie-criteria en het validatieproces en de betrokkenheid van de sectorraden daarbij. Het lerarenregister moet aansluiten bij de professionaliseringsactiviteiten die leraren nuttig en noodzakelijk vinden ook als die niet eenvoudig te registeren zijn.

De PO-Raad kijkt uit naar de reactie van de staatssecretaris op het advies en vindt dat de Onderwijsraad belangrijke aandachtspunten noemt die goed opgepakt moeten worden om tot een betekenisvol en werkbaar lerarenregister te komen.

Laatst gewijzigd: 
dinsdag 19 mei 2015

Trefwoorden

Nieuwscategorieën