PO-Raad steunt advies Onderwijsraad over burgerschap

De Onderwijsraad heeft 27 augustus het advies 'Verder met burgerschap in het onderwijs' aangeboden aan minister van Bijsterveldt. De PO-Raad steunt de aanbevelingen van de raad en vraagt de overheid om meer ondersteuning voor de scholen bij de invulling van het burgerschapsonderwijs zonder dat ze daarbij de regie verliezen.

Scholen bereiden leerlingen voor op hun latere functioneren in de maatschappij. Daarbij gaat het niet alleen om de basisvaardigheden taal en rekenen, maar ook om de sociale vaardigheden, de emotionele ontwikkeling en om burgerschap. Het ontwikkelen van burgerschapscompetenties van leerlingen is daarmee een kerntaak van het onderwijs. Tegelijk vindt de PO-Raad het ook van belang te benadrukken dat scholen hun burgerschapsopdracht delen. In de eerste plaats met ouders, de belangrijkste pedagogische partners van de school, maar ook in bredere zin met het gezin, de wijk, verenigingen, de overheid en andere socialiserende instanties zoals de kinderopvang.

De PO-Raad steunt de aanbeveling van de Onderwijsraad om systematisch kennis op te bouwen zodat er inzicht ontstaat over kwalitatief goed burgerschapsonderwijs. Kennis over (langetermijn) effecten, effectieve aanpakken en goede voorbeelden uit de praktijk helpt scholen bij de uitvoering van de burgerschapsopdracht. Het nadrukkelijke advies aan de minister om de onderzoeksopdracht hiervoor te verstrekken aan een (netwerk)organisatie waarin onderzoeksinstellingen, instellingen voor onderwijsondersteuning en scholen samenwerken, ligt in lijn met het Onderwijsraad advies over een nauwere samenwerking tussen onderwijspraktijk en onderwijsonderzoek om het onderwijs systematisch en stapsgewijs te verbeteren. De PO-Raad vindt het van belang dat de onderwijspraktijk nauw betrokken is bij de onderzoeksopdracht.

Scholen behoren de ruimte te hebben en te behouden om het burgerschapsonderwijs naar eigen inzicht vorm te geven. De Onderwijsraad is echter wel van mening dat voor het stimuleren van de ontwikkeling van het burgerschapsonderwijs, het gewenst is scholen meer duidelijkheid te geven over de inhoudelijke kern van de burgerschapsopdracht. Hiertoe zouden de kerndoelen moeten worden aangepast en de doelbepaling burgerschap vereenvoudigd. De PO-Raad onderschrijft dat identiteitsontwikkeling als onderdeel van burgerschap nadrukkelijker benoemd kan worden in de kerndoelen. De door de raad voorgestelde herziening van de kerndoelen, moet echter met grote zorgvuldigheid voor de ruimte en het eigenaarschap voor scholen benaderd worden en in overleg met de sector plaatsvinden.

Laatst gewijzigd: 
maandag 27 augustus 2012

Nieuwscategorieën