PO-Raad ziet kansen in modernisering Vervangingsfonds

In haar beleidsprogramma spreekt de PO-Raad zich uit voor afschaffing van de verplichte aansluiting van schoolbesturen bij het Vervangingsfonds (VF). Zo’n verplichte winkelnering past volgens de schoolbesturen en de PO-Raad niet bij het systeem van lumpsumbekostiging.

Het bestuur van het VF heeft de schoolbesturen op 22 september 2010 geïnformeerd over wijzigingen in het reglement van het vervangingsfonds. De PO-Raad ziet kansen in de gepresenteerde reglementswijzigingen. Gezien het belang van goed personeels- en goed ziekteverzuimbeleid voor de kwaliteit en continuïteit van het onderwijs, heeft de PO-Raad de ontwikkelingen in het bestuur van het VF met interesse gevolgd.

Kansen
Het gewijzigde reglement zal de heel grote schoolbesturen (lumpsum meer dan 20 miljoen euro) in staat stellen om vanaf 1 augustus 2011 zelf verantwoordelijkheid te nemen voor een belangrijk deel van het verzuimbeleid, nl. het eerste jaar van ziekteverzuim:

  • Verzuimbeleid en personeelsbeleid kan worden ingezet om het ziekteverzuim te verminderen. Middelen die hieraan worden uitgegeven, komen terug in de vorm van verminderde verzuim- en vervangingskosten; 
  • Schoolbesturen kunnen zelf kiezen voor de vorm waarin vervanging plaatsvindt, niet langer gebonden aan de strikte VF-regels; 
  • Schoolbesturen krijgen de kans om wel of niet een verzekering af te sluiten voor het verzuim.


Vanaf 1 augustus 2012 komen de schoolbesturen met een lumpsum die groter is dan 10 miljoen daarbij (zij gaan de verantwoordelijkheid krijgen voor de eerste 13 weken van de afwezigheid).

Gemiste kansen

De PO-Raad betreurt het dat in de besluitvorming van het paritair samengestelde bestuur van het VF kennelijk geen ruimte is geweest om:

  • Het CAO-verlof als grond voor vervanging ook onder te brengen in het ‘eigen-risico-deel’; 
  • Kleine schoolbesturen ook een mate van eigen verantwoordelijkheid te geven, of althans de keuzemogelijkheid daartoe.


Betrokkenheid PO-Raad bestuur VF en PF
VF en PF zijn zelfstandige bestuursorganen waarvoor de PO-Raad geen verantwoordelijkheid draagt. De profielorganisaties dragen namelijk de kandidaten voor het bestuur voor. Met de oprichting van de PO-Raad is geconstateerd dat het voor de hand ligt dat in de toekomst de PO-Raad het voordrachtsrecht krijgt. Het bestuur van VF en PF heeft dit dan ook geadviseerd aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De verwachting is dat dit advies wordt opgevolgd.

Ten slotte
De PO-Raad zal blijven streven naar afschaffing van de verplichte aansluiting van schoolbesturen bij het VF. De huidige modernisering van het reglement biedt weliswaar kansen, maar de hele inrichting van het vervangingsstelsel is daarmee niet veranderd.

Laatst gewijzigd: 
donderdag 20 oktober 2011

Nieuwscategorieën