PO-Raad zoekt nieuwe leden voor haar Netwerken

De leden van de PO-Raad ontmoeten elkaar in verschillende thematische netwerken. De netwerken van de PO-Raad spelen een belangrijke rol bij de standpuntbepaling van het bestuur en behandelen vraagstukken op bestuurlijk-strategisch niveau. De PO-Raad ziet graag dat de netwerken dezelfde diversiteit kent die het PO-veld kenmerkt.

De PO-Raad is voor drie netwerken op zoek naar nieuwe leden. De leden van een netwerk hebben affiniteit met het betreffende thema en zijn in staat en bereid om in het netwerk te spreken en te adviseren vanuit een bestuurdersperspectief. Bestuurders en algemeen directeuren met werkgeversbevoegdheden worden gevraagd te reageren op deze oproep.

Netwerk Onderwijsinhoud en –opbrengsten (voorheen het netwerk Kwaliteit)

Het netwerk kwaliteit is kort na de oprichting van de PO-Raad ingericht en heeft dus al een ‘lange’ traditie. Na de inrichting van een nieuwe verenigingsstructuur en de komst van het algemeen bestuur is  de positie van het netwerk opnieuw bepaald. Dat heeft geleid tot een nieuwe naam: netwerk Onderwijsinhoud en -opbrengsten.

In het netwerk Onderwijsinhoud en -opbrengsten staan vraagstukken met betrekking tot deze thema’s centraal. Het gaat dan bijvoorbeeld om het gesprek over wat leerlingen nu precies (dienen te) leren op school en de manier waarop deze kennis en vaardigheden in beeld moeten worden gebracht. Indien daar aanleiding voor is, worden in dit netwerk ook ontwikkelingen rondom de diverse trajecten die de PO-Raad uitvoert op het gebied van het versterken van de onderwijskwaliteit (bijv. Sturen op Onderwijskwaliteit, Goed Worden en Goed blijven), geagendeerd. Ook kan het netwerk adviseren als het gaat om kwaliteitsvraagstukken bij onderwerpen die primair in andere netwerken besproken worden, bijv. ten aanzien van krimp en ict. Tenslotte speelt het netwerk een rol in het komen tot een definitie van wat de sector definieert als onderwijskwaliteit.

Het netwerk wordt voorgezeten door Rinda den Besten en komt zo’n vier keer op jaarbasis bij elkaar op het kantoor van de PO-Raad in Utrecht. De eerste bijeenkomst van het netwerk in zijn nieuwe vorm vindt plaats op vrijdag 15 november aanstaande van 10.00-12.00 uur. Bent u geïnteresseerd in deelname aan het netwerk, dan kunt u dat t/m 11 november mailen aan Marleen van der Lubbe: m.vanderlubbe@poraad.nl. Gezien de diversiteit in het netwerk nodigen wij met name kleinere schoolbesturen (t/m 10 scholen), schoolbesturen uit de provincies Friesland, Utrecht, Flevoland, Limburg, Brabant en Overijssel en (V)SO-besturen uit om te reageren. Voor meer informatie kunt u zich wenden tot Marleen. 

Netwerk Inspectietoezicht

Het netwerk Inspectietoezicht overlegt vier keer per jaar met de Inspectie over ontwikkelingen in het toezicht. Op deze manier kan de sector vroegtijdig meepraten over ontwikkelingen en kunnen zij hun signalen over de knelpunten in het toezicht overdragen. In het netwerk staan alle onderwerpen die met het toezicht van de Inspectie te maken hebben centraal. De komende periode gaat het vooral over de volgende onderwerpen:
- Integratie kwaliteitstoezicht en financieel toezicht, uitgewerkt in het toezicht op het bestuurlijk handelen
- Toezicht 2020 (ontwikkelingen naar meer differentiatie in het toezicht)

Het netwerk wordt  voorgezeten door Rinda den Besten en komt 4 keer per jaar bij elkaar op het kantoor van de PO-Raad in Utrecht. Bent u geïnteresseerd in deelname aan het netwerk, dan kunt u dat tot en met 5 november melden aan Mark Weekenborg: m.weekenborg@poraad.nl. Voor meer informatie kunt u zich ook wenden tot Mark. 

Netwerk Goed Bestuur

Het Netwerk Goed Bestuur is een nieuw netwerk binnen de PO-Raad.

De PO-Raad vindt Goed Bestuur al vanaf de oprichting belangrijk. Krachtige schoolbesturen en een krachtige sector zijn goed voor het primair onderwijs. De sector is nog relatief jong als het om professioneel bestuur gaat en nog volop in ontwikkeling. Daarnaast nemen de maatschappelijke eisen aan schoolbesturen toe.

De PO-Raad heeft een externe adviescommissie, onder leiding van Pauline Muers, gevraagd advies uit te brengen over de rol van de PO-Raad bij een verdere professionalisering van bestuurders in de sector po. Dit advies is eind november gereed. 

Het eerste doel van het netwerk is het bestuur te adviseren over de uitvoering van het advies dat de adviescommissie  gaat uitbrengen om de bestuurskracht in de sector PO te versterken. Daarnaast zullen andere punten, die te maken hebben met Goed Bestuur op de agenda staan.

Het netwerk wordt voorgezeten door Simone Walvisch en komt vier keer per jaar bijeen op het kantoor van de PO-Raad in Utrecht. Bent u geïnteresseerd in deelname aan het netwerk, dan kunt u dat tot en met eind november mailen aan Anje-Margreet Woltjer: a.woltjer@poraad.nl. Voor meer informatie kunt u zich ook wenden tot Anje-Margreet 

Laatst gewijzigd: 
woensdag 6 november 2013

Trefwoorden

Nieuwscategorieën