PO-Raad zoekt nieuwe leden voor netwerk School & Omgeving

De leden van de PO-Raad ontmoeten elkaar in verschillende thematische netwerken. De netwerken van de PO-Raad spelen een belangrijke rol bij de standpuntbepaling van het bestuur en behandelen vraagstukken op bestuurlijk-strategisch niveau. De PO-Raad ziet graag dat de netwerken dezelfde diversiteit kent die het PO-veld kenmerkt.

De PO-Raad is voor het netwerk School & Omgeving op zoek naar nieuwe leden. De leden van een netwerk hebben affiniteit met het betreffende thema en zijn in staat en bereid om in het netwerk te spreken en te adviseren vanuit een bestuurdersperspectief. Bestuurders en algemeen directeuren met werkgeversbevoegdheden worden gevraagd te reageren op deze oproep.

Netwerk School & Omgeving

Het netwerk School & Omgeving adviseert het bestuur van de PO-Raad gevraagd en ongevraagd op onderwerpen betreffende onderwijs en omgeving in het primair onderwijs. Hierbij gaat het onder meer om thema's als kindcentra/brede scholen, samenwerking met voorschoolse voorzieningen en andere partners rondom het onderwijs. Het netwerk zal zich vooral op bestuurlijk-strategisch niveau bezig houden met onderwijs in haar omgeving in brede zin. Het gaat daarbij onder meer over onderwerpen als:

  • Op welke wijze kunnen wij in samenwerking met partners (kinderopvang, ouders, etc.), goed onderwijs voor elk kind realiseren? Welke wettelijke en praktische belemmeringen staan ons daarbij in de weg? Met welke partners zouden we afspraken willen maken en wat vragen wij en bieden wij dan als po? Welke voorwaarden zijn nodig voor de ontwikkeling van brede kindcentra, op bijvoorbeeld het gebied van de CAO en huisvesting?
  • Welk doorlopend aanbod draagt bij aan talentontwikkeling (binnen- en buitenschools)? Hoe kunnen we een taal- en ontwikkelaanbod voor jonge kinderen neerzetten met partners die een rol spelen in de voorschoolse periode? Op welke wijze kan voor- en vroegschoolse educatie (VVE) hier een rol in spelen?
  • Hoe organiseren we dat op lokaal, regionaal en landelijk niveau? Zijn er door krimp juist nieuwe kansen om tot een andere relatie tussen school en omgeving te komen?

Het netwerk wordt voorgezeten door Rinda den Besten en komt vier keer per jaar bijeen op het kantoor van de PO-Raad in Utrecht. Daarnaast kan aan de leden van het netwerk via digitale raadpleging om input of advies gevraagd worden. Bent u geïnteresseerd in deelname aan het netwerk, dan kunt u dat tot en met 7 mei 2014 mailen aan Esmee Hornstra.  Voor meer informatie over het netwerk kunt u zich ook tot haar wenden. Let op: Vanwege grote belangstelling is de reactietermijn ingekort.

 

Laatst gewijzigd: 
donderdag 1 mei 2014

Nieuwscategorieën