Portal voor sociale veiligheid in ontwikkeling

Vanaf schooljaar 2015/2016 krijgen scholen de wettelijke verplichting te zorgen voor een sociaal veilig schoolklimaat. Zij hebben de ruimte dit te doen op een manier die bij hen past, mits ze kunnen aantonen dat de door hen gekozen aanpak effect sorteert. Om die taak goed uit te kunnen voeren is het belangrijk dat scholen over goede informatie beschikken, bijvoorbeeld over de aard van beschikbare interventies en programma’s. De PO-Raad en VO-raad werken daarom samen met experts aan een portal/database voor scholen. Het is een van de onderdelen van het plan van aanpak sociale veiligheid dat de sectorraden hebben opgesteld. 

De PO-Raad en VO-raad onderschrijven het belang van een sociaal veilige schoolomgeving en de noodzaak om pesten actief tegen te gaan. Het is goed dat scholen zelf een aanpak kunnen kiezen of behouden die past bij hun visie en context. Om te zorgen dat scholen goede afwegingen kunnen maken bij de inzet van interventies en programma’s werken de sectorraden samen met experts van onder andere het NJI, het RIVM en het Centrum School en Veiligheid en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aan een portal/database met brede informatie over de bestaande interventies en programma’s. Deze geeft bijvoorbeeld zicht in welke bestanddelen deel uitmaken van de interventies. 

De Commissie Anti-pestprogramma’s deed eerder onder leiding van het NJI onderzoek naar bestaande interventies op het gebied van pesten. Dit onderzoek zal het startpunt zijn voor de totstandkoming van de portal/database. Op termijn worden in de database ook aanpakken/methodieken opgenomen op het gebied van sociale vaardigheid/weerbaarheid, seksuele vorming, seksuele diversiteit (LHBT), voorkomen van discriminatie en racisme. Dit portal zal naar verwachting eind 2015 beschikbaar zijn.

Bijeenkomsten sociale veiligheid

Eind maart en begin april organiseren de sectorraden samen met Stichting School en Veiligheid regionale bijeenkomsten voor scholen om informatie en kennis te delen over sociale veiligheid. Hoe kan op school een sociaal veilige omgeving voor leerlingen worden gecreëerd, welke factoren en bouwstenen zijn hierbij van belang? Tijdens de regionale bijeenkomsten worden aan de hand van actuele thema’s zoals pesten, sociale media, geweld, discriminatie en radicalisering kennis en ervaringen gedeeld. In een workshop naar keuze kunt u vervolgens dieper ingaan op de preventieve kant, de curatieve kant of kennismaken met een model veiligheidsplan. 

Verantwoording

Scholen mogen volgens de nieuwe wetgeving zelf een keuze maken in de aanpak van sociale veiligheid op school, mits zij aantonen dat de door hen gekozen aanpak effect sorteert. De sectorraden voeren gesprekken met de Inspectie over de wijze waarop de verantwoording over de sociale veiligheid op school wordt vormgegeven. Vensters kent de conceptindicator ‘Schoolklimaat en Veiligheid’ die binnenkort in Vensters PO beschikbaar zal komen. Deze indicator zal samen met een uitkomsten van de leerling enquête over schoolveiligheid, de basis vormen van het gesprek met de inspectie over de verantwoording op het gebied van sociale veiligheid. 

 

Laatst gewijzigd: 
zondag 3 juli 2016

Nieuwscategorieën