Premievrijstelling WAO/WIA oudere werknemers en premiekorting

Sinds 1 januari 2009 is deze premievrijstelling voor oudere werknemers vervangen door de premiekorting voor oudere werknemers. In 2008 had u recht op premievrijstelling van de basispremie WAO/WIA voor de volgende oudere werknemers:

  • werknemers die 50 jaar of ouder zijn op het moment dat ze bij u in dienst treden
  • werknemers die op 1 januari 2008 bij u in dienst waren en op die datum 54,5 jaar of ouder waren

Aangezien de premie 5,70% bedraagt is deze ontwikkeling van belang voor de ontwikkeling van de werkgeverslasten. In feite vindt een geleidelijke afbouw plaats en betekent het op termijn dat de regeling vanaf 54,5 jaar per 1 januari 2008 plaats maakt voor een regeling die pas geldt voor 62-jarigen. Voor de groep die in de leeftijdsgroep valt van 54,5 jaar per 1 jan. 2008 tot 62 jaar wordt de premiedruk dus aanmerkelijk hoger. Elk jaar verdwijnt van deze groep één jaargang en betekent het dat voor die jaargang de volle 5,7% premie betaald moet worden.

Het betreft hier voor het onderwijs een omvangrijke groep, zoals uit onderstaand staatje moge blijken:

 leeftijd\jaar 04/05  05/06  06/07  07/08  08/09 
56-60 jaar   11% 12%  13%  13%  13% 
vanaf 61 jaar   1%  2%  2%  3%  4%

 

Wijzigingen in premiedruk in de marktsector worden verwerkt in het zogenaamde referentiemodel voor de bepaling van de veranderingen voor de overheidssector en komen zo in de GPL terecht. Tenminste als bij het kabinetsberaad over de voorjaarsnota wordt besloten om de wijzigingen in de premiedruk door te vertalen naar de overheidssector.

Meer gedetailleerde informatie over de complexe regelingen van de premievrijstelling en –korting is te vinden op pg. 51 e.v. in het Handboek Loonheffingen 2010 van de Belastingdienst. U kunt deze publicatie hier downloaden.

Overgangsregeling
Paste u de premievrijstelling in 2008 toe voor een werknemer en was deze werknemer op 1 januari 2009 55,5 jaar of ouder, dan mag u de premievrijstelling ook in 2010 blijven toepassen. De werknemer moet dan nog wel bij u in dienst zijn (dus per 1 januari 2010 tenminste 56,5 jaar) en nog geen 62 jaar zijn.

Voor werknemers voor wie u (nog) recht hebt op premievrijstelling, hoeft u geen basispremie WAO/WIA te berekenen. U moet wel de uniforme WAO-premie (0,07%) en de gedifferentieerde WGA-premie (0,59%) berekenen.

Vanaf de eerste dag van het aangiftetijdvak waarin de werknemer 62 jaar wordt (en die werknemer nog bij u in dienst is), past u niet meer de premievrijstelling toe, maar de premiekorting voor oudere werknemers.

Premiekorting oudere werknemers
In 2010 hebt u in de volgende situaties recht op premiekorting voor oudere werknemers:

  • U neemt in 2010 een uitkeringsgerechtigde in dienst die 50 jaar of ouder is (premiekorting in dienst nemen oudere werknemers).
  • U hebt een werknemer van 62 jaar of ouder in dienst (premiekorting in dienst hebben oudere werknemers).

 

Premiekorting in dienst nemen oudere werknemers is voor het onderwijs een minder voorkomende aangelegenheid en daarom verwijzen we hiervoor naar het bovengenoemde handboek.

Premiekorting in dienst hebben oudere werknemers
Hebt u in 2010 een werknemer in dienst die 62 jaar of ouder is? Dan hebt u bij een dienstverband van ten minste 36 uur per week recht op een premiekorting van maximaal € 2.750 per jaar. U kunt deze premiekorting in dienst hebben oudere werknemers toepassen zolang de dienstbetrekking bestaat, maar uiterlijk totdat de werknemer 65 jaar wordt.

Premiekorting berekenen
U hoeft voor het toepassen van de premiekorting oudere werknemers geen aanvraag in te dienen. Als de werknemer minder dan 36 uur per week voor u werkt, moet u het bedrag van de premiekorting evenredig verlagen. U doet dit bij werknemers met een vast overeengekomen aantal uren door de overeengekomen arbeidsduur te delen door 36.

Is het vast overeengekomen aantal uren meer dan 36, ga dan toch uit van 36 uur.

De premie waarmee u de premiekorting verrekent, mag betrekking hebben op andere werknemers dan de werknemer(s) door wie u recht hebt gekregen op een van de premiekortingen oudere werknemers.

Laatst gewijzigd: 
donderdag 20 oktober 2011

Nieuwscategorieën