Prijsbijstelling Materiële Instandhouding 2012

Wettelijk is vastgelegd dat de bekostiging voor de materiële instandhouding jaarlijks wordt aangepast op grond van de prijsontwikkelingen. Daarbij wordt uitgegaan van de prijsmutatie netto- materiële overheidsconsumptie volgens de Macro Economische Verkenning. Dit heeft voor de materiële (Londo-)bekostiging van 2012 geresulteerd in een verhoging van 1,99% ten opzichte van de bekostigingsbedragen van het jaar 2011. De instrumenten in de toolbox zijn hier inmiddels op aangepast.

Instrument Londo basisschool >>
Instrument Londo SBO >>

Toelichting
Jaarlijks voor 1 oktober dient de minister van onderwijs de prijsindexatie voor de MI vast te stellen. Voor 2012 is de prijscompensatie vastgesteld op 1,99 %. Deze prijscompensatie wordt vastgesteld aan de hand van een in de wet vastgelegde systematiek. Daarbij wordt rekening gehouden De bedragen van de programma’s van eisen voor het jaar 2012 zijn aangepast op basis van de volgende elementen:

  • de werkelijke prijsontwikkeling in 2010,
  • de geactualiseerde prijsontwikkeling in 2011,
  • de verwachte prijsontwikkeling in 2012.


Dit resulteert in een bijstelling van de afzonderlijke bekostigingsbedragen voor het jaar 2011 met 1,99 % om op het prijsniveau voor het bekostigingsjaar 2012 te komen. Door de gehanteerde methodiek komt de bijstelling niet altijd overeen met de inflatie van het desbetreffende jaar.

De programma’s van eisen zijn aan de hand van de eerder gehouden evaluatie opnieuw – voor 5 jaar - vastgesteld. Over de uitkomsten van de evaluatie hebben wij al eerder gemeld dat daarbij slechts een vergelijking is gemaakt tussen de inkomsten en uitgaven bij een aantal programma’s van eisen. Op grond daarvan heeft de minister geconstateerd dat de programma’s van eisen slechts een beperkt tekort laten zien. Daarom zijn de PvE’s verder ongewijzigd vastgesteld. De evaluatie geeft – het is eerder gemeld – geen reële indicatie van de redelijke behoeften van een in normale omstandigheden verkerende school. (Artikel 113 lid 2 van de WPO).

De Regeling vaststelling programma’s van eisen PO en (V)SO en bekostiging materiële instandhouding samenwerkingsverband 2012” kunt u hier downloaden.

Laatst gewijzigd: 
donderdag 30 augustus 2012

Nieuwscategorieën