Prijsbijstelling normbedragen modelverordening onderwijshuisvesting 2012

Jaarlijks stelt de VNG de normen bij van de model-huisvestingsverordening. In bijlage 4 van de verordening zijn de bijgestelde normvergoedingen opgenomen. De systematiek van prijsbijstelling van de normbedragen is vastgelegd in de (model)verordening, namelijk in bijlage IV, deel A onder 4. Er wordt daarbij onderscheid gemaakt tussen de normbedragen 2012 voor:

  1. Nieuwbouw en uitbreiding en
  2. Eerste inrichting en klokuren gymnastiek.


Voor het vaststellen van de normbedragen voor het jaar 2012 wordt uitgegaan van door het CBS bekendgemaakte indexcijfers en gegevens uit de Macro economische verkenningen (MEV) 2011 en 2012.

Nadere toelichting berekening prijsindex >>   
Overzicht normvergoedingen >> 
Bijlage IV van de verordening >>

Als gevolg van de ontwikkelingen in de markt komt de indexering uit op een negatieve prijsbijstelling van 2,26% voor nieuwbouw en uitbreiding. Voor de eerste inrichting en klokuren gymnastiek is er sprake van een prijsstijging van 2,12%. Omdat de wijze waarop de prijsindex wordt vastgesteld is geregeld in de (bijlagen van) de modelverordening zelf, kan er op lokaal niveau ook worden gekozen voor een andere systematiek of andere indexcijfers bij de bepaling van de normvergoedingen.

Laatst gewijzigd: 
maandag 12 december 2011

Trefwoorden

Nieuwscategorieën