Prijsbijstelling VNG negatief: normbedragen en werkelijke kosten lopen steeds verder uiteen

De VNG heeft onlangs de prijsbijstellingen voor de model-huisvestingsverordening gepubliceerd. Daaruit blijkt dat voor 2013 de m2 prijzen omlaag zijn bijgesteld. Voor nieuwbouw en uitbreiding komt dat neer op een daling van 1%. Voor de eerste inrichting en de huur van gymnastieklokalen is er sprake van een prijsstijging van 3,3 %.

Grootste klap bij bouwkosten

De VNG hanteert een vastgestelde systematiek bij de bepaling van de nieuwe normen. Hoewel er dus sprake is van een prijsstijging voor de eerste inrichting, valt de grootste klap bij de bouwkosten. Dit beslaat immers verreweg het grootste deel van het bij een bouw benodigde budget. Deze daling wordt veroorzaakt doordat het op dit moment soms mogelijk is binnen de norm te bouwen. Dat komt omdat aannemers in deze tijd snel bereid zijn met een lagere aanbesteding genoegen te nemen en soms zelfs akkoord gaan met een aanbesteding die lager ligt dan de werkelijke kosten. Volgens de Stichting Bureau Documentatie Bouwwezen SBDB is deze tendens binnen 2 of 3 jaar weer omgekeerd, omdat door faillissementen er steeds minder aannemers zijn, hetgeen automatisch weer leidt tot een prijsopdrijvend effect.

Verhoging kwaliteits binnenklimaat niet doorberekend

Hoewel de VNG in dit geval niets anders doet dan het vaststellen van nieuwe normen conform de afgesproken en vastgestelde systematiek, betekent dat nog steeds dat het niet mogelijk is gebouwen neer te zetten die voldoen aan alle redelijke eisen. Zo is de verhoging van het kwaliteitsniveau van het binnenklimaat in het nieuwe bouwbesluit door de VNG niet doorberekend in de bouwnorm.

Door deze verlaging zal de norm in de komende periode verder onder druk komen te staan. Uit een artikel van de SDBD blijkt dat de 'Normbedragen en werkelijke kosten voor de scholenbouw steeds verder uiteen gaan lopen'. De daling van de bouwnorm van de VNG (die overigens conform de vastgelegde systematiek is berekend) maakt het probleem dus alleen maar groter.

Laatst gewijzigd: 
maandag 15 december 2014

Nieuwscategorieën