Primair onderwijs versterkt bestuurlijke kwaliteit

Het aantal schoolbesturen in het primair onderwijs dat de Code Goed bestuur hanteert, is in een jaar tijd toegenomen van 50% naar 73%. De schoolbesturen zijn van mening dat de Code duidelijk en bruikbaar is en aangeeft wat de essentie is van Goed bestuur. Dat blijkt uit de monitor 'Goed bestuur in het primair onderwijs' die is uitgevoerd door de Hogeschool van Amsterdam en Radboud Universiteit Nijmegen in opdracht van de PO-Raad.

Kritische blik

De Code Goed bestuur PO is in 2010 door de leden van de PO-Raad vastgesteld. Het jaar 2011 was turbulent wat betreft de ontwikkeling van bestuur en toezicht. De 'Wet Goed Onderwijs, goed bestuur' stelt een scheiding van schoolbestuur en intern toezicht verplicht. Bij het inrichten van het bestuur en toezicht conform deze wet hebben de schoolbesturen gebruik gemaakt van de Code Goed bestuur. Dit heeft geleid tot een eigen kritische blik op de kwaliteit van het schoolbestuur.

Kete Kervezee, voorzitter van de PO-Raad: "Het primair onderwijs maakt in een korte tijd een professionaliseringsslag. De Monitor Goed bestuur laat zien dat schoolbesturen de kwaliteit van hun werk serieus nemen. Dat is van belang, omdat goed bestuur een voorwaarde is voor goed onderwijs. "

Best mogelijke onderwijs

Met het volgen van de Code nemen schoolbestuur en toezichthouder expliciet de opdracht op zich om ieder kind het best mogelijke onderwijs te geven. Zij moeten zorgen voor een efficiënte en effectieve inrichting van de organisatie, waarin ruimte is voor professionele ontwikkeling van leerkrachten en schoolleiders. Bijna alle scholen (93%) geven aan een vorm van intern toezicht op het schoolbestuur te hebben. Met name bij kleine schoolbesturen (eenpitters) is dit percentage het afgelopen jaar enorm gestegen, van 53% naar 86%.

Een code werkt pas, als het een levend document is. Schoolbesturen gebruiken de code om hun eigen bestuurlijk handelen op een hoger plan te brengen en ook om van elkaar te leren. De PO-Raad ondersteunt de schoolbesturen bij de professionalisering van het bestuur. Er wordt een systeem van collegiale visitaties opgezet. Ook is Vensters PO (cijfermatige informatie over scholen, verzameld in één systeem) volop in ontwikkeling, waarmee de scholen beter en makkelijker inzicht krijgen in hun resultaten en in gesprek kunnen gaan met ouders en andere belanghebbenden over onderwijsopbrengsten, leerlingpopulatie, financiën en personeel. Het project 'Eerst kiezen, dan delen' richt zich met name op de financiële kant van Goed bestuur.

Kete Kervezee: "We organiseren de komende jaren activiteiten op de thema's sturen op onderwijskwaliteit en de koppeling van onderwijskundig beleid met financieel beleid. We hebben als sector primair onderwijs hoge ambities en gaan dan ook door met deze positieve ontwikkelingen. De code is daarbij de rode draad ."

In de thema-editie van ons digitale blad podium kunt u over de ervaringen van schoolbesturen lezen bij het implementeren van de Code in hun organisatie (zie http://www.poraad.nl/content/podium-extra-goed-bestuur).

Achtergrond

Met de invoering van de lumpsum in 2006 hebben schoolbesturen meer verantwoordelijkheden gekregen. Het ministerie, de inspectie, ouders, lokale overheden, maar ook de verschillende partijen binnen de onderwijsinstelling – leraren, schoolleiding, toezichthouders – verwachten steeds meer van het schoolbestuur. De PO-Raad wil stimuleren dat de sector als geheel een gezamenlijk beeld ontwikkelt van wat goed bestuur inhoudt en hoe daar concrete invulling aan kan worden gegeven. Ook wil de PO-Raad uitdragen dat de sector professioneel bestuur belangrijk vindt. Daarom heeft de PO-Raad een code Goed bestuur vastgesteld, die door schoolbestuurders zelf is opgesteld en door hen wordt nageleefd.

Laatst gewijzigd: 
donderdag 20 september 2012

Nieuwscategorieën