Primair onderwijs werkt hard aan betere kwaliteit

Het basisonderwijs en speciaal (basis)onderwijs werken hard aan onderwijsverbeteringen. Dit blijkt uit de cijfers, die de Inspectie van het Onderwijs vandaag publiceert. Het percentage basisscholen dat goed presteert is verder opgelopen van 91% tot bijna 93%. Vanuit de insteek ‘Goed onderwijs voor elk kind’ zijn er echter nog teveel zwakke en zeer zwakke scholen. De PO-Raad is van mening dat we alles op alles moeten zetten zodat de zeer zwakke scholen tot het verleden behoren. Alle scholen moeten meer resultaatgericht werken, zodat alle leerlingen (zowel zwakkere als sterkere) maximaal profiteren van goed onderwijs.

In het primair onderwijs is een grote cultuuromslag gaande. De scholen en schoolbesturen hebben de afgelopen jaren veel meer nadruk gelegd op het verbeteren van de leerresultaten. Dat doen ze door de opbrengsten goed te analyseren en systematisch verbeteringen aan te brengen. Desondanks constateert de Inspectie van het Onderwijs in het Onderwijsverslag 2008/2009 dat te veel scholen kansen laat liggen. De PO-Raad ondersteunt schoolbesturen en schoolteams om alle kansen te benutten om de kwaliteit te verhogen.

Geen zwakke en zeer zwakke scholen
De PO-Raad vindt het bemoedigend dat uit de gegevens van de inspectie blijkt dat het primair onderwijs het afgelopen jaar duidelijk is verbeterd. Daar kan de sector trots op zijn. Er zijn minder zeer zwakke scholen (1,3% in het basisonderwijs, 1,7% in het speciaal basisonderwijs en het speciaal onderwijs). Het speciaal basisonderwijs heeft volgens de inspectie laten zien dat kwaliteitsverbetering op relatief korte termijn mogelijk is. De verbeteringen concentreren zich met name rond het werken met ontwikkelingsperspectieven. Ook in het speciaal onderwijs zijn verbeteringen zichtbaar. De scholen zijn in toenemende mate gericht op het resultaat van de leerlingen. De inspectie vindt wel dat het verbeterproces hier traag verloopt.

Professionalisering
Leraren, schoolleiding en schoolbesturen zijn enthousiast over wat ze bereiken met opbrengstgericht werken. Ze bereiken resultaten met de leerlingen, die ze zelf - gezien hun leerling-populatie -niet voor mogelijk hadden gehouden. Deze ontwikkelingen moeten we in het primair onderwijs de komende jaren voortzetten. Voorwaarde voor zo’n brede kwaliteitsverhoging is dat alle leraren, schoolleiders en schoolbestuurders zich verder bekwamen in deze werkwijze en dat schoolteams gezamenlijk de kwaliteit systematisch oppakken. De PO-Raad pleit daarom voor extra investeringen in de verdere professionalisering van leraren en teams

De Tweede Kamer wil dat Nederland internationaal weer tot de top 5 gaat behoren. Dat is alleen mogelijk als we meer investeren in het onderwijs. Dit is bevestigd door de partijen die meedoen aan de Kwaliteitsinvesteringsagenda (KIA). Investeringen in het primair onderwijs betalen zich dubbel terug. Daarbij moeten we een betere kwalitatieve aansluiting zoeken bij de kinderopvang en zorgen voor een soepelere overgang naar het voortgezet onderwijs. De PO-Raad zal zich ervoor inzetten dat scholen en schoolbesturen hun taak kunnen blijven uitvoeren en zorgen dat onze kinderen en kleinkinderen zich maximaal kunnen ontwikkelen.

Bestanden bij dit nieuwsitem: 

Laatst gewijzigd: 
dinsdag 10 januari 2012

Trefwoorden

Nieuwscategorieën