Programma van Eisen ‘Frisse scholen’ vernieuwd

Agentschap NL (voormalig Senter NOVEM) heeft een nieuwe versie van het Programma van Eisen (PvE) ‘Frisse scholen’ gepubliceerd. Hierin zijn specifieke technische termen verduidelijkt en toegelicht en zijn diverse eisen met betrekking tot het binnenklimaat uitgebreider en duidelijker geformuleerd dan in de eerdere versie het geval was. Het PvE kan als leidraad dienen voor opdrachtgevers van nieuw- en verbouw van scholen (schoolbesturen en gemeenten).

Ambitieprofiel binnenmilieu en energiezuinigheid
Het behoeft geen betoog dat een slecht binnenmilieu in scholen een negatief effect heeft op de gezondheid, leerprestaties en functioneren van leerlingen en onderwijzend personeel. Anders gezegd, een goed binnenklimaat levert een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs Door de opzet van het PvE is het mogelijk om voor uw school een ambitieprofiel met betrekking tot het binnenmilieu en energiezuinigheid vast te stellen.

De 5 concrete thema’s in het programma (energiezuinigheid, luchtkwaliteit, thermisch comfort, visueel comfort en akoestisch comfort) zijn weer onderverdeeld in concrete technische eisen. Daarnaast zijn voor elk van de thema’s en technische eisen 3 ambitieniveaus opgenomen. Deze ambitieniveaus zijn acceptabel, goed of zeer goed. In de praktijk zal het erop neerkomen dat acceptabel niet veel verder gaat dan de minimale wettelijke eisen. Door de opzet van het PvE ontstaat er als het ware een matrix, waarmee het ook goed mogelijk is om prioriteiten te stellen, bijvoorbeeld door bij het ene thema (of onderdeel daarvan) te kiezen voor acceptabel en bij een ander thema voor goed of zeer goed. Daarmee is het een handig instrument geworden om keuzes te maken.

Meer informatie
Het programma van eisen kunt u op de website www.frissescholen.nl downloaden. Hier is bovendien meer - nuttige - informatie te vinden over gezonde en energiezuinige scholen. De site is bedoeld voor schoolbesturen en -directies en voor ambtenaren onderwijshuisvesting van lokale overheden. Ook leerkrachten, ouders en technisch adviseurs kunnen hun voordeel doen met deze website.

Laatst gewijzigd: 
donderdag 20 oktober 2011

Nieuwscategorieën