Rapport rijksbouwmeester bevestigt noodzaak stelselaanpassing

Het langverwachte rapport van de rijksbouwmeester over het binnenklimaat van de scholen is 13 juli jongstleden gepubliceerd. Het rapport is een reactie op de adviesaanvraag van het kabinet met betrekking tot het binnenklimaat van de scholen.
Het rapport constateert onder andere dat de problematiek van het binnenmilieu zijn oorzaak vindt in het huisvestingsstelsel zelf; gescheiden geldstromen, programma’s van eisen die te kort schieten en wijzigingen in het gebruik van schoolgebouwen, waarop wet-en regelgeving nog niet is aangepast zijn samen met een kennisprobleem de hoofdoorzaken van het slechte binnenklimaat op scholen.

In het rapport wordt een groot aantal aanbevelingen gedaan.

  • Ontwikkel actuele programma’s van eisen.
  • Ga bij nieuwbouw uit van klasse A en ondersteun gemeenten hierbij. 
  • Heroverweeg luchtkwaliteitsnormen voor ruimten met een multifunctioneel gebruik. 
  • Formuleer in de bouwregelgeving scherpere eisen voor een toekomstbestendig binnenklimaat
  • Breng in kaart wat de gevolgen zijn voor de normvergoedingen.
  • Maak afspraken om de gescheiden geldstromen op te lossen. 
  • Onderzoek de mogelijkheden voor verbetering van het kennisniveau door de vormgeving van een centraal loket.

Versnippering van kennis
De PO-Raad onderschrijft de belangrijkste conclusies van de rijksbouwmeester. Bij de vormgeving van regionale expertisecentra en een centraal loket worden vooralsnog door ons vraagtekens geplaatst. Verbetering van het kennisniveau zowel bij gemeenten als bij schoolbesturen is een absolute noodzaak. Het is de vraag of het vormen van (nieuwe) informatiebronnen, boven de vele kenniscentra die er al zijn niet een toename betekent van het aantal bomen in het bos, waardoor de versnippering van kennis alleen maar toeneemt.

PO-Raad pleit voor vervanging stelsel
Volgens de PO-Raad wordt het tijd het huidige stelsel – dat zijn oorsprong vindt in de jaren 80 en 90 - te vervangen. Niet alleen de problemen rond het binnenklimaat zijn daarbij van belang, maar ook het gewijzigde gebruik van scholen (brede scholen en de nieuwe regels rondom de kinderopvang), nieuwe financieringsvormen en de invoering van de Lumpsum maakt het noodzakelijk hier serieus werk van te maken. Een aanpassing van het huidige stelsel biedt onvoldoende soelaas. Dat daarbij ook andere bekostigingsnormen horen staat buiten kijf. Helaas blijft het investeringsbedrag per m2 voor een school ver achter bij andere (overheids)sectoren.

In de komende periode zal de PO-Raad zelf een onderzoek ter hand nemen, waarbij het huidige stelsel als geheel tegen het licht zal worden gehouden.

Laatst gewijzigd: 
donderdag 20 oktober 2011

Nieuwscategorieën