Reactie op artikel vermogenspositie po

Onlangs publiceerde de AOb een artikel over de vermogenspositie van scholen in het primair onderwijs (po). Het beeld dat wordt geschetst is niet een beeld dat wij herkennen.

Feitelijke onjuistheden
De methode die de AOb gebruikt voor het beoordelen van de vermogenspositie van scholen in het po is niet onomstreden. De commissie Don zoekt naar een gepaste benadering om de vermogenspositie van scholen in het po te analyseren. Een eerder onderzoek van Price Waterhouse Coopers (PwC) naar de vermogenspositie van scholen is een stap in dit proces.

  • De manier waarop de AOb de cijfers duidt, is bovendien op twee punten feitelijk onjuist.
    In de eerste plaats berekent men het weerstandsvermogen volgens de systematiek die door het Ministerie wordt gehanteerd in het voortgezet onderwijs . Voor het primair onderwijs wordt een andere formule gehanteerd, omdat deze het beste aansluit bij de omstandigheden binnen het primair onderwijs . Die formule wordt ook door Cfi gehanteerd in Onderwijs in cijfers.
    Het weerstandvermogen van het basisonderwijs blijkt dan geen 30% maar 22% te zijn, bijna een derde lager.
  • In de tweede plaats zijn de signaleringsgrenzen waarover de AOb spreekt ook weer de signaleringsgrenzen die voor het voortgezet onderwijs gelden en daar is sprake van een andere situatie, met vooral grote instellingen. Voor het primair onderwijs moeten nog signaleringsgrenzen worden vastgesteld. Het primair onderwijs telt veel kleine schoolbesturen (één of enkele scholen). Een calamiteit, bijvoorbeeld een personeelsconflict of een interim-directeur die tijdelijk moet worden ingehuurd, heeft binnen zo’n organisatie een enorme financiële impact. Het weerstandsvermogen voor kleine schoolbesturen moet daarom relatief vrij hoog liggen.


Materiële vaste activa

Er is ook nog een ander financieel-technisch aspect. Bij de invoering van lumpsum hebben de schoolbesturen hun materiële vaste activa op de balans moeten waarderen (“nulmeting” in de volksmond). Ruim twee jaar na de invoering van lumpsum lijkt naar voren te komen dat dit in veel gevallen onvolledig is gedaan. De materiële vaste activa zijn te laag gewaardeerd. In de formule voor het berekenen van het weerstandvermogen leidt dit vervolgens tot een te hoog percentage weerstandvermogen. Als basisscholen alle thans aanwezige leermiddelen, computers, meubilair en dergelijke in de komende jaren gaan vervangen, nemen de materiële vaste activa toe en zal het weerstandsvermogen afnemen.

Voorzichtigheid door invoering Lumpsum
Op 1 augustus 2006 is de lumpsum bekostiging ingevoerd. Tot dat moment hadden besturen in het primair onderwijs weinig met deze aspecten van financieel beleid en beheer te maken, omdat ze hun salariskosten bij het ministerie konden declareren. Bij het werken met de nieuwe systematiek zijn schoolbesturen over het algemeen voorzichtig te werk gegaan, omdat goede (ervarings)gegevens nog ontbraken, er onbekendheid was met nieuwe risico’s en men in elk geval niet in de rode cijfers terecht wilde komen. Dat is achteraf bezien misschien wat te voorzichtig geweest, maar het siert ze wel. Hiermee zijn financiële problemen voorkomen bij de invoering van de lumpsum. Dit duiden als oppotten miskent de bedoelingen van de besturen en de managers.

Investeringen in huisvesting
Schoolbesturen in het primair onderwijs zijn volop bezig om hun financiële deskundigheid verder te ontwikkelen. Een betere toerusting van schoolbesturen is noodzakelijk, zodat zijn beter grip hebben op de financiële cijfers en hiermee beter kunnen sturen.

De publicaties van de AOb van vorig jaar en hun website hoerijkismijnschool.nl hebben her en der in het land wel geleid tot de situatie dat schoolbesturen zich gedwongen voelden extra geld uit te gaan geven, zonder dat men al werkelijk grip had op de financiële situatie. Met alle risico’s van dien. Het is beter het basisonderwijs de tijd te geven om beter grip op de financiën te krijgen. De uitkomsten van de commissie Don zullen de besturen daarbij helpen.

Laatst gewijzigd: 
donderdag 20 oktober 2011

Nieuwscategorieën