Reactie PO-Raad op ontwerpwetsvoorstel Toetsing in het PO

De PO-Raad heeft een reactie gestuurd naar minster Van Bijsterveldt op het ontwerpwetsvoorstel ‘Toetsing in het PO’. In het ontwerpwetsvoorstel worden de voornemens gepresenteerd tot de invoering van een centrale eindtoets in het PO en de verplichting voor alle scholen om te werken met een leerling en-onderwijsvolgsysteem (lovs). Ook wordt voorgesteld de minimum opbrengsteis, zoals die nu al geldt voor het reguliere basisonderwijs, in te voeren voor het speciaal onderwijs. Daarnaast is de minister voornemens pilots te starten om de toegevoegde waarde van scholen in beeld te brengen waarbij naast het lovs en de eindtoets ook een begintoets zou moeten worden betrokken. Hieronder vindt u de samenvatting van de reactie van de PO-Raad.

Centrale eindtoets
In september en november 2010 heeft de PO-Raad de minister reeds geadviseerd over de invoering van centrale eindtoetsing in het PO. De PO-Raad is verheugd dat de minister de eerdere adviezen omtrent de invoering van een centrale eindtoets voor een groot deel ter harte heeft genomen. Over de korte termijn waarop de invoering van de centrale eindtoets moet worden ingevoerd is de PO-Raad echter kritisch, met name wat betreft de toetsing van specifieke doelgroepen binnen het reguliere basisonderwijs.

Leerling en-onderwijsvolgsysteem (lovs)
Een lovs kan een bijdrage leveren aan een meer opbrengstgerichte manier van werken op leerling-, groeps- en schoolniveau. Aangezien 95% van de basisscholen al een lovs gebruikt, zal er voor de meeste basisscholen weinig veranderen. Wel draagt een wettelijk vastlegging het risico met zich mee dat er getoetst wordt omwille van de verplichting, in plaats van het gebruik als hulpmiddel ten behoeve van het bijsturen van het onderwijsleerproces. Bovendien treedt de overheid bij het vastleggen van (te veel) toetsmomenten en leergebieden in de inrichtingsvrijheid van de scholen. Dat geldt nog in sterkere mate voor invoering van deze verplichting in het speciaal (basis)onderwijs. In deze onderwijssoorten is het gebruik van een lovs nog geen gemeengoed. Tevens zijn voor een aantal specifieke doelgroepen in het speciaal (basis)onderwijs nog geen toetsen op maat beschikbaar. Vergroten van deskundigheid, beschikbaar maken van passende materialen en meer tijd, zijn voorafgaand aan een eventuele verplichting van het gebruik van een lovs in het speciaal (basis)onderwijs dus noodzakelijk.

Minimum opbrengsteis speciaal onderwijs
Ook het speciaal onderwijs wil inzichtelijk maken welke resultaten zij met haar leerlingen bereikt en deze informatie overdragen aan het vervolgonderwijs ten behoeve van de doorgaande leerlijn. De PO-Raad heeft echter ook hier zorgen over het tijdpad dat het ontwerpwetsvoorstel voorschrijft aangezien het tijdstip van de inwerkingtreding van de minimumopbrengsteis samenvalt met de verplichting een centrale eindtoets af te nemen. Om de resultaten van de verplichte centrale eindtoets in het speciaal onderwijs te kunnen gebruiken voor schoolzelfevaluatie en verantwoording, is het noodzakelijk eerst data te verzamelen over de prestaties van een landelijke representatieve groep scholen onderscheiden naar verschillende relevante achtergrondkenmerken van hun leerlingpopulatie.

Toegevoegde waarde
De PO-Raad heeft grote bedenkingen bij het voornemen van de overheid om de toegevoegde waarde van de scholen te bepalen en als uitgangspunt te nemen voor de beoordeling van leerresultaten van scholen. Het bepalen van toegevoegde waarde is geen eenvoudige zaak, zeker niet als deze enkel gebaseerd is op een verschilmeting tussen eind- en begintoets. De koppeling met prestatiebeloning zou bovendien strategisch gedrag van scholen in de hand kunnen werken, met als gevolg dat toetsscores een minder betrouwbare en valide indicator worden van het werkelijke prestatieniveau van leerlingen.

Klik hier voor de volledige reactie van de PO-Raad >>

Klik hier voor meer over het ontwerpwetsvoorstel >>

 

Laatst gewijzigd: 
dinsdag 10 januari 2012

Nieuwscategorieën