Referentiekader Passend onderwijs naar Tweede Kamer

De PO-Raad heeft samen met de WEC-Raad, VO-raad, MBO Raad en AOC Raad op 29 juni een nader uitgewerkt referentiekader naar de Tweede Kamer gestuurd. In februari heeft de Vaste Kamercommissie besloten dat de sectororganisaties de vragen, die zijn geformuleerd in de contouren van het referentiekader, verder konden uitwerken.

Afgelopen periode zijn door diverse organisaties rapportages opgeleverd. Deze zijn vervolgens in twee werkconferenties besproken met leden, vakbonden, ouderorganisaties en inhoudelijk deskundigen uit het veld. Vervolgens is het document besproken in het netwerk Passend onderwijs van de PO-Raad. Het huidig document is bedoeld als een werkdocument. De komende tijd zullen diverse onderwerpen nog nader worden uitgewerkt.

Voor de PO-Raad dient het referentiekader als communicatiemiddel. Het kader geeft aan waar besturen verantwoordelijk voor zijn en wat besturen met de scholen moeten realiseren. Dit alles is geformuleerd in de Standaard Passend onderwijs. Het is de bedoeling dat schoolbesturen zich hieraan verbinden. Op deze manier wordt duidelijk wat bijvoorbeeld ouders van scholen kunnen en mogen verwachten. Over het hoe worden geen uitspraken gedaan, dat is de ruimte die scholen hebben. Wel zijn er instrumenten beschikbaar die gebruikt kunnen worden om Passend onderwijs te realiseren.

In de brief hebben de sectorraden wel een voorbehoud gemaakt over de (financiële) kaders waarbinnen de sectorraden de ontwikkeling van het referentiekader passend onderwijs zijn gestart.

Na de zomer worden er diverse bijeenkomsten georganiseerd waarin u wordt geïnformeerd over het referentiekader en waarin het gesprek wordt gevoerd over de verdere uitwerking.

Daarnaast zullen we informatiebijeenkomsten houden en zullen er diverse onderwerpen per sector nader worden uitgewerkt. Hierover houden we u op de hoogte via deze website en onze nieuwsbrief.

 

Lees de aanbiedingsbrief >>

Lees het werkdocument >>

Naar dossier Passend onderwijs >>

Laatst gewijzigd: 
donderdag 20 oktober 2011

Nieuwscategorieën