Regeling personele bekostiging PO 2010-2011

De nieuwe regeling personele bekostiging PO 2010-2011 is getekend door de minister en beschikbaar.

De bedragen zoals die nu gepubliceerd zijn voor 2010-2011 zullen naar verwachting niet veel meer veranderen in juli a.s. De verandering heeft dan met name betrekking op de gevolgen van de premiewijzigingen zoals die per 1 januari 2010 hebben plaats gevonden en vastgesteld zijn in het voorjaarsoverleg van het kabinet. De inschatting van deze premieveranderingen is een heel beperkte verhoging van enkele tienden van procenten, zo’n 0,3%. Meestal was het zo dat de aprilpublicatie beter niet gebruikt kon worden voor het maken van de meerjarenbegroting omdat de verhoging in juli nog substantieel was. Die verhoging in juli is nu beperkt zodat de meerjarenbegroting nu al wel goed gemaakt kan worden. Met het oog daarop zullen we zo spoedig mogelijk de instrumenten in de Toolbox aanpassen aan de nieuwste cijfers.

GPL-ontwikkeling
De GPL-ontwikkeling voor het onderwijzend personeel gaat omhoog met 1,381%. De indexering voor de directie bedraagt 2,640%, met name als gevolg van de hogere salariëring voor de adjunct-directeuren zoals die voor 2009 is afgesproken. De index voor het OOP (van belang voor het (V)SO) bedraagt 0,918%. In een afzonderlijke publicatie zullen we uitvoering ingaan op deze wijzigingen en de doorwerking ervan in de werkgeverslasten.

Bestuur en management
Het budget Bestuur en Management bestaat niet meer en is vrijwel compleet verdwenen. Alleen kleine basisscholen (minder dan 145 leerlingen) houden hun kleinescholentoeslag op dit punt en deze component is samengevoegd met de kleinescholencomponent die al in het budget Personeels- en Arbeidsmarktbeleid (PAB) aanwezig was. Die component bedraagt nu het bedrag van € 11.142,56 minus € 76,85 voor iedere leerling beneden de 145.

Het PAB voor de basisschool is iets verhoogd nu de € 7,73 per leerling die er door een amendement van de Tweede Kamer ( 10 mln.) uit was gehaald om het godsdienst en levensbeschouwelijk vormingsonderwijs te bekostigen, nu structureel wordt bekostigd door de formatietoekenning voor elke leerling basisschool met 0,0001 fte te verlagen.

Rugzak
Zoals al eerder bericht is de bekostiging van de rugzak in het SBO fors verlaagd evenals de bekostiging van de ambulante begeleiding van de leerlinggebonden financiering aan het (V)SO. In de regeling vindt u de nieuwe bedragen die nu gelden en die in overeenstemming zijn met de eerdere informatie.

Passend Onderwijs
Er komt nog een aparte circulaire over het passend onderwijs en de stand van zaken daarvan. In dat kader volgt ook nadere informatie over de extra toekenning van de zogenaamde enveloppegelden voor passend onderwijs die aanvankelijk waren geraamd op 20 euro voor elke leerling in het basis- en (voortgezet) speciaal onderwijs, maar door de overschrijding van het bekostigingsniveau van 2008 (het plafond in de bekostiging voor het (V)SO en de rugzakken) nu waarschijnlijk uitkomen op 10 euro per leerling.

Overgangsregelingen
De zwartescholentoeslag in het budget PAB voor basisschool, SBO en (V)SO was in 2009-2010 voor het laatst zodat die overgangsregeling compleet ten einde is. Dat geldt ook voor de overgangsregeling lumpsum die vanaf 2006 aan de orde was maar nu volledig voorbij is. Elk bestuur heeft nu dezelfde normen voor de bekostiging lumpsum zonder een correctie erop.

Gewichten
De vermindering van het aantal leerlingen met een gewicht heeft ertoe geleid dat het bedrag voor de impulsgebiedentoeslag weer hoger is dan eerder geraamd. Het wordt voor een school die in een betreffend postcodegebied ligt nu € 1666,- voor elke leerling met een gewicht 0,3 of 1,2. Het bedrag dat van toepassing is voor de compensatieregeling is ook geïndexeerd en bedraagt nu € 3.206,32.

De daling van het aantal schoolgewichten zorgt voor een hoger bedrag per schoolgewicht dat aan de samenwerkingsverbanden WSNS wordt toegekend, namelijk € 80,11. De drempel voor toepassing van de regeling gaat bovendien fors omlaag, die is nu 75 schoolgewichten.

Voor het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid loopt op 1 augustus 2010 de vierjarige periode ten einde. Omdat het kabinet demissionair is worden nu de criteria verlengd voor de periode 1 augustus 2010 tot 1 januari 2011. Voor de periode daarna is het de bedoeling nieuwe criteria te laten gelden, ook met het oog op wijzigingen in de wetgeving omtrent de VVE die dan naar verwachting van kracht zullen worden.

Klik hier voor de complete tekst (pdf) >>

Klik hier voor het bestand met alle bedragen (MS Excel) >>

Meer informatie: Bé Keizer

Laatst gewijzigd: 
donderdag 20 oktober 2011

Nieuwscategorieën