Regeling personele bekostiging PO 2011/2012 aangepast

Al eerder was aangegeven de GPL 2011/2012, zoals vastgesteld op 26 maart 2011, in november 2011 zou worden aangepast. Inmiddels is de aangepaste regeling personele bekostiging PO 2011/2012 beschikbaar. De aanpassing heeft met name betrekking op:

  1. De bekostiging van de functiemix/ inkorting salarisschalen was in de huidige GPL 2011/2012 nog maar tot en met december 2011 meegenomen. In de nieuwe GPL voor dit schooljaar zit nu ook de ophoging voor de eerste 7 maanden van 2012 verdisconteerd. Hierbij wordt in de regeling wel aangegeven dat in het voorjaar van 2012 wordt vastgesteld of de doelstellingen voor de functiemix in 2011 gehaald is. De oploop van de bekostiging in het kader van de functiemix/ inkorting salarisschalen na 1 augustus 2012, zal afhankelijk van de evaluatie van de eerste tranche van de functiemix worden toegekend.
  2. Medio 2011 was besloten om de GPL met 0,58% te verhogen , ter compensatie van gestegen sociale werkgeverslasten in 2011. In de definitieve GPL 2010-2011 was al 0,38% verdisconteerd. De resterende 0,2% is nu ook verwerkt in de GPL 2011-2012.


GPL-ontwikkeling
De GPL- ontwikkeling voor het onderwijzend personeel in regulier basisonderwijs gaat omhoog met 0,517% ten opzichte van de GPL 2010/2011 zoals vastgesteld per 31 augustus 2011 (en dus niet ten opzichte van de op 26 maart vastgesteld GPL 2011/2012).

Actieplan Leerkracht
In de GPL is voor de functiemix en de inkorting van het carrièrepatroon gezamenlijk circa €17,1 mln verdisconteerd. Over de wijze waarop de hoogte van het bedrag wordt bepaald dat voor de functiemix in de GPL wordt opgenomen, is de PO-Raad in gesprek met het ministerie van OCW.

Gewichten
Het bedrag voor de impulsgebiedentoeslag wordt sinds dit jaar gekoppeld aan de ophoging van de GPL OP. Hierdoor wordt voor een school die in een betreffend postcodegebied ligt nu € 1679,- uitgekeerd voor elke leerling met een gewicht 0,3 of 1,2.

De impulsgebieden zijn vastgesteld voor een periode tot en met 2012/2013. Voor 2013/2014 zullen op basis van de Armoedemonitor van het SCP/CBS de impulsgebieden opnieuw worden vastgesteld. Begin 2012 zal hierover worden gecommuniceerd. Bij aanpassing van de impulsgebiedentoeslag zal rekening worden gehouden met het gegeven dat schoolbesturen voldoende tijd moeten hebben om te anticiperen op eventuele wijzigingen in de bekostiging.

De daling van het aantal schoolgewichten zorgt voor een hoger bedrag per schoolgewicht dat aan de samenwerkingsverbanden WSNS wordt toegekend, namelijk € 88,15. De drempel voor toepassing van de regeling gaat bovendien fors omlaag, die is nu 55 schoolgewichten.

Als gevolg van de ze aanpassing van de GPL 2011/2012, zullen de modellen in de toolbox van de PO-Raad op korte termijn worden aangepast.

Berichtgeving Staatscourant >>

Laatst gewijzigd: 
maandag 12 december 2011

Trefwoorden

Nieuwscategorieën