Regeling personele bekostiging PO 2012-2013

De nieuwe regeling personele bekostiging PO 2012-2013 is gepubliceerd. De bedragen worden over de gehele linie aangepast met -0,724%. Deze daling is volledig toe te schrijven aan het intrekken van de IMBU-regeling (de regeling 'In mindering brengen uitkeringen') met ingang van 1 augustus 2012. Daartegenover staat, dat de UVW-uitkering die een schoolbestuur ontvangt, niet wordt teruggevorderd. Op macro-niveau is hierdoor sprake van een budgetneutrale aanpassing.

Voorlopige cijfers

De in de regeling personele bekostiging genoemde bedragen voor 2012-2013 zullen nog aangepast worden. De verandering heeft dan met name betrekking op de oploop in de bekostiging van de functiemix/ inkorting salarisschalen. Eén en ander is afhankelijk van de evaluatie van de eerste tranche van de functiemix. Daarbij zal de GPL wellicht aangepast worden ter compensatie van de premiewijzigingen zoals die per 1 januari en 1 april 2012 hebben plaats gevonden. Dit wordt pas bekend nadat besluitvorming hierover heeft plaatsgevonden in het voorjaarsoverleg van het kabinet.

Intrekken IMBU-regeling

De GPL- ontwikkeling voor zowel het onderwijzend personeel, als voor de directie en het OOP (van belang voor het (V)SO) bedraagt -0,724%. Deze daling wordt veroorzaakt door het intrekken van de IMBU-regeling. Dit betekent dat de procedure rond de vervangingskosten bij zwangerschap, WAO, WIA, de Ziektewet en WAZO wordt vereenvoudigd. Het in dit kader rondpompen van geld tussen UWV, OCW, Vervangingsfonds (VF) en schoolbestuur wordt hiermee teruggebracht naar een situatie waarbij alleen het UWV en het schoolbestuur betrokken zijn. Door het intrekken van de IMBU-regeling:

  • Zal per 1 augustus 2012 de opslag in de GPL voor het VF omlaag gaan. OCW heeft de gemiddelde inkomsten die schoolbesturen ontvangen van het UWV , en welke vervolgens door OCW werden teruggevorderd, teruggerekend naar het deel van de opslag dat daarmee overeenkomt.
  • Zullen per 1 augustus 2012 de vervangingskosten voor personeelsleden met zwangerschapsverlof of (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid kunnen niet meer worden gedeclareerd bij het VF. Daarom zal ook de premie van het VF omlaag gaan.
  • Ontvangt per 1 augustus 2012 het schoolbestuur de UVW-uitkering en kan het deze gebruiken voor vervangingskosten. De uitkering van het UWV mogen de schoolbesturen behouden en zal niet meer worden teruggevorderd door OCW.

Samenvoegen basisscholen

Het aantal jaren bijzondere bekostiging wegens samenvoeging is uitgebreid van 2 naar 5 jaar. Daarbij wordt uitgegaan van de volgende compensatie: In het 1e jaar ontvangt een schoolbestuur 100%, in het 2e jaar nog 80%, in het 3e jaar nog 60%, in het 4e jaar 40% en in het 5e jaar nog 20% van het totale verschil in personele bekostiging en het verschil in toeslag voor de schoolleiding.
Scholen (regulierbasisonderwijs, SBO en (V)SO) die per 1 augustus 2011 zijn samengevoegd en volgens de oude regeling in het schooljaar 2012-2013 nog voor 50% van het verschil in personele kosten en voor 100% het verschil in directietoeslag zouden ontvangen, gaan nu over op de nieuwe systematiek. In 2012-2013 ontvangen zij 80% van het totale verschil in personele bekostiging, in 2013-2014 nog 60% enz. Zie ook: Aanpassing compensatie samenvoeging basisscholen per 2012/2013

Gewichten

Het bedrag voor de impulsgebiedentoeslag wordt sinds 2011/2012 gekoppeld aan de ophoging van de GPL OP. Deze daalt dus ook met 0,724% en wordt voor een school die in een betreffend postcodegebied ligt nu € 1667,- uitgekeerd voor elke leerling met een gewicht 0,3 of 1,2.De impulsgebieden worden per schooljaar 2013/2014 opnieuw vastgesteld. Hierover is nog geen duidelijkheid.
De daling van het aantal schoolgewichten zorgt voor een hoger bedrag per schoolgewicht dat aan de samenwerkingsverbanden WSNS wordt toegekend, namelijk € 90,76. De drempel voor toepassing van de regeling gaat bovendien fors omlaag, die is nu 26 schoolgewichten (was 55).

Groeiregeling passend onderwijs

Per 1 augustus 2012 worden de groeiregelingen voor wat betreft het (v)so stopgezet. Het gaat dan om de groeiregeling van 16 januari, 1 oktober en de bijzondere groeiregeling voor leerlingen op residentiële plaatsen. Het stopzetten van de groeiregeling betekent concreet dat de telling van 1 oktober 2012 niet meer kan leiden tot aanvullende formatie per 1 januari 2013 (artikel 38 Besluit bekostiging WEC). De telling van 16 januari 2012 kan nog wel leiden tot aanvullende formatie per 1 augustus 2012 (artikel 37 Besluit bekostiging WEC).

De regeling bekostiging 2012/2013, als ook een overzicht van alle bekostigingsgegevens vindt u bijgaand.

Bestanden bij dit nieuwsitem: 

Laatst gewijzigd: 
maandag 2 juli 2012

Trefwoorden

Nieuwscategorieën