Regeling personele bekostiging PO 2014-2015 bekend

De nieuwe regeling personele bekostiging PO 2014-2015 is gepubliceerd. De GPL- ontwikkeling voor het onderwijzend personeel gaat omhoog met 0,278%. De indexering voor de directie bedraagt 0%. De enige aanpassing ten opzichte van de GPL 2013/2014 betreft het budget dat conform het Convenant Leerkracht aan de GPL is toegevoegd. In de GPL is voor de functiemixende inkorting van het carrièrepatroon voor onderwijzend personeel voor 2014/2015 circa €18 mln. verdisconteerd. Inclusief de middelen in het kader van de  intensivering van het actieplan leerkracht in 2009 (€ 75 mln.) is nu tot en met 2014/2015 ca. €330  mln. toegevoegd aan de lumpsum (ca. 4,2% van de personele bekostiging) in het kader van het actieplan leerkracht.

Compensatie gestegen werkgeverslasten 2014

De bedragen zoals die nu gepubliceerd zijn, zullen nog aangepast worden met de compensatie van gestegen werkgeverslasten voor het jaar 2014 (dit geldt dus ook voor 7/12 van de huidige GPL 2013/2014). Deze compensatie wordt vastgesteld op grond van de  zogenoemde referentiesystematiek. Deze systematiek vertaalt  ontwikkeling van arbeidskosten in de marktsector door naar de overheidssector. De marktsector is dus het referentiepunt: stijgen/dalen de arbeidskosten in de marktsector, dan stijgt/daalt de compensatie voor de ontwikkeling van de arbeidskosten in het primair onderwijs. Deze compensatie wordt bekend gemaakt nadat deze in het voorjaarsoverleg van het kabinet is vastgesteld voor de totale overheidssector (circa juni). Ter indicatie: in 2012 en 2013 bedroeg de compensatie voor gestegen werkgeverslasten een stijging van de GPL van respectievelijk 0,42% en 0,17%.

Bekostiging samenwerkingsverbanden

Nieuw in de regeling bekostiging personeel is de verwerking van de bekostiging voor samenwerkingsverbanden passend onderwijs. Door deze regeling wordt nu onder andere het schooldeel van de LGF-bekostiging (rugzakje) voor 2014/2015 niet meer uitgekeerd aan schoolbesturen, maar op basis van de het aantal rugzakleerlingen per 1 oktober 2013 aan de nieuwe samenwerkingsverbanden. Daarnaast zullen ook een aantal andere “oude” bekostigingsstromen per invoering passend onderwijs toegekend worden aan het samenwerkingsverband (bijvoorbeeld: bekostiging REC, groei, compensatie AWBZ, steunpunt autisme). Meer informatie over de bekostiging van het samenwerkingsverband passend onderwijs vindt u in de toolbox van de PO-Raad.

Gewichten

Het bedrag voor de impulsgebiedentoeslag wordt gekoppeld aan de ophoging van de  GPL van het onderwijzend personeel. Hierdoor wordt voor een school die in een betreffend postcodegebied ligt nu € 1692,- uitgekeerd voor elke leerling met een gewicht 0,3 of 1,2. De wijze van bekostiging ter bestrijding van onderwijsachterstanden, op basis van het schoolgewicht staat op dit moment ter discussie. Eén en ander zou in de nabije toekomst kunnen leiden tot een aanpassing van de wijze van toekenning van een gewicht. Meer informatie hierover volgt op korte termijn.

Bezuiniging

In de onderwijsbegroting voor 2013 was ook een bezuiniging voor het primair onderwijs aangekondigd van in totaal structureel ca. €60 mln. vanaf 2017 . Deze bezuiniging is voor het schooljaar 2014/2015 nog niet verwerkt, aangezien het de verwachting is dat deze bezuiniging wordt verrekend met intensiveringen vanuit het Regeerakkoord Rutte 2/Nationaal Onderwijsakkoord en het Herfstakkoord

De regeling bekostiging 2014/2015, als ook een overzicht van alle bekostigingsgegevens vindt u bijgaand.

Bestanden bij dit nieuwsitem: 

Laatst gewijzigd: 
donderdag 3 april 2014

Nieuwscategorieën