Regeling personele bekostiging PO 2015-2016 bekend

De nieuwe regeling personele bekostiging PO voor het schooljaar 2015-2016 is gepubliceerd. De GPL- ontwikkeling voor het onderwijzend personeel gaat omhoog met 0,636%. Daarnaast zijn de bedragen voor personeels- en arbeidsmarkt en de prestatiebox gewijzigd. Ook is de aanpassing in de bekostiging van het (voortgezet) speciaal onderwijs en samenwerkingsverbanden in het kader van passend onderwijs in deze regeling verwerkt.

Prijsaanpassingen

De prijsaanpassingen ten opzichte van de regeling personele bekostiging van 25 januari 2014/2015 zijn:

In de GPL is voor de functiemix en de inkorting van het carrièrepatroon voor onderwijzend personeel voor 2015/2016 circa €17 mln. verdisconteerd. Inclusief de middelen in het kader van de intensivering van het actieplan leerkracht in 2009 (€ 75 mln.) is nu tot en met 2015/2016 ca. €345  mln. toegevoegd aan de lumpsum (ca. 4,3% van de personele bekostiging) in het kader van het actieplan leerkracht.
Het budget dat gemoeid was met de regeling loonkostensubsidie ondersteunend personeel bassischolen (conciërgeregeling), is toegevoegd aan het budget voor personeels- en arbeidsmarktbeleid van basisscholen (vaste voet).
Vanuit de verschillende akkoorden kwam per 2015 een bedrag vrij van € 248 mln. Deze was voor 7/12 verwerkt in de regeling bekostiging 2014/2015 (€145 mln.). Het resterende 5/12 deel is nu ook in deze regeling bekostiging personeel 2015/2016 verwerkt. Uiteindelijk is in dit kader een bedrag van ca. € 40 extra per leerling verwerkt in deze regeling. Omdat de extra middelen niet alleen op basis van een bedrag per leerling worden verdeeld (maar ook als een vast bedrag per basisschool en verdisconteerd in de GPL) kan de uitkomst per schoolbestuur verschillen.

Bekostiging (voortgezet) speciaal onderwijs

In het schooljaar 2015-2016 verandert de bekostigingsstructuur van het (V)SO ingrijpend. De hierbij horende bedragen zijn nu verwerkt in de regeling bekostiging 2015/2016 . Meer informatie over de bekostiging van het (V)SO vindt u hier en in de toolbox.

Bekostiging samenwerkingsverbanden

In het schooljaar 2015-2016 verandert ook de bekostiging van de zware ondersteuning voor het samenwerkingsverband ingrijpend. Onder andere de reguliere personele ondersteuningsmiddelen die landelijk beschikbaar zijn voor het SO op basis van de telling 1 oktober 2011, plus de personele middelen die voor het school- en ambulante deel van de rugzakken beschikbaar zijn op basis van de telling 1 oktober 2011 worden versleuteld in een landelijk gelijk bedrag per leerling en als zodanig toegekend aan het samenwerkingsverband (€ 310,59). In dit bedrag zit ook het bedrag verdisconteerd dat vanuit de akkoorden richting samenwerkingsverbanden gaat. Bij veel samenwerkingsverbanden werd deze uitwerking van het herfstakkoord al in januari 2015 verwacht. Nu vindt uitvoering vanaf augustus aanstaande plaats met een bedrag van € 7,70 per leerling. Dit zal in 2018/2019 uiteindelijk oplopen tot een bedrag van structureel €11,63 per leerling (in 2016/2017 en 2017/2018 zijn de bedragen per leerling respectievelijk €10,78 en €11,08 per leerling). Ook zijn in de regeling de bedragen opgenomen ten behoeve van vereveningsregeling personeel in het kader van passend onderwijs. Meer informatie vindt u hier en in de toolbox

Overige aanpassingen

De prestatieboxmiddelen worden in de nieuwe regeling uitgekeerd als een bedrag per leerling. Het totaalbedrag dat via de prestatiebox wordt verstrekt is voor 2015/2016 lager dan het bedrag dan in 2014/2015. Dit heeft onder andere te maken met het gegeven dat de middelen die tot en met 2014/2015 via de prestatiebox werden verstrekt (€ 158 mln.) nu voor een deel ook aan de lumpsum is toegevoegd. De komende schooljaren leidt de oploop van middelen vanuit de verschillende akkoorden tot een oploop van de prestatieboxmiddelen (zie tabel).

In de regeling is niet langer de bijzondere bekostiging wegens samenvoeging van scholen (fusiefaciliteiten) opgenomen. Deze regeling wordt (tijdelijk) aangepast en vervolgens in een eigenstandige regeling opgenomen.

Compensatie gestegen werkgeverslasten 2015

De bedragen zoals die nu gepubliceerd zijn, zullen nog aangepast worden met de compensatie van gestegen loonkosten en werkgeverslasten voor het kalenderjaar 2015 (dit heeft dus ook voor 7/12 betrekking op de personele bekostiging 2014/2015!). Deze compensatie wordt vastgesteld op grond van de  zogenoemde referentiesystematiek. Deze systematiek vertaalt de ontwikkeling van arbeidskosten in de marktsector door naar de overheidssector. De marktsector is dus het referentiepunt: stijgen/dalen de arbeidskosten in de marktsector, dan stijgt/daalt de compensatie voor de ontwikkeling van de arbeidskosten in het primair onderwijs. Deze compensatie voor 2015 wordt bekend gemaakt nadat deze in het voorjaarsoverleg van het kabinet is vastgesteld voor de totale overheidssector (circa juni).

De regeling bekostiging 2015/2016 vindt u bijgaand. De instrumenten in de toolbox financiën  zullen op korte termijn worden aangepast.

Bestanden bij dit nieuwsitem: 

Laatst gewijzigd: 
maandag 20 januari 2020

Nieuwscategorieën