Regiobijeenkomsten bestuursakkoord

Op uitnodiging van de PO-Raad kwamen op 7, 8 en 9 maart jl. in respectievelijk Eindhoven, Utrecht en Zwolle in totaal zo'n 120 schoolbestuurders uit het primair onderwijs bijeen om te spreken over het bestuursakkoord primair onderwijs. Na het groen licht van de ALV op 11 januari jl. is op 17 januari het akkoord getekend. De officiële "kick off" voor de uitvoering van het akkoord vindt plaats op 19 maart a.s., tijdens de onderwijsconferentie in Lunteren. In de aanloop naar de uitvoering bleek het een goed idee om met leden even terug te blikken op het tot stand komen van het akkoord, de kernboodschap met elkaar te delen en met elkaar te verkennen hoe ieder zijn voordeel met het akkoord kan doen.

Het gesprek in de regio is gevoerd aan de hand van een presentatie van de PO-Raad. Over het proces van het tot stand komen bleken drie thema's tot de meeste gespreksstof aanleiding te geven: het akkoord in relatie tot de bezuinigingen Passend onderwijs, de kracht van de eigen agenda van de sector (code goed bestuur, beleidsagenda "goed onderwijs voor elk kind" en het Manifest "In tien jaar naar de top"), en het belang van rolvastheid bij minister, inspectie en schoolbestuurders.

De eigen sectoragenda maakte het mogelijk een eigen inzet te bepalen en zo tot een bestuursakkoord te komen. De aanwezige schoolbesturen waarderen de beweging die is ingezet: middelen bundelen in de prestatiebox, verantwoorden in het jaarverslag op bestuursniveau. Met elkaar werd verkend wat het betekent dat de ambities op sectorniveau zijn geformuleerd: hoe kan je je daar als individueel schoolbestuur tot verhouden. Omdat de prestatiebox onderdeel van de lumpsum is, en de ambities op sectorniveau zijn geformuleerd, geeft dit alle vrijheid om eigen beleidskeuzes te maken. Tegelijk werd het besef gedeeld dat als bij het opstellen van de eigen meerjarenagenda's de agenda die op verenigingsniveau is afgesproken massaal genegeerd wordt, wij ons heel kwetsbaar maken: het stukje verworven ruimte en het vertrouwen staat dan zo op de tocht. Omgekeerd: als wij met elkaar de ambities waarmaken, wat zou dan nog het argument kunnen zijn om nog aparte verantwoordingseisen prestatiebox te handhaven: naar een ongeclausuleerde lumpsum!

De blijkbaar onwrikbare bezuiniging van € 300 mln. Passend onderwijs en de eerdere kortingen leveren – vaak ook nog in relatie met krimp – bestuurlijk gezien zwaar weer op. De leden hechten aan de afspraak die op 11 januari is gemaakt: het bestuursakkoord belet ons niet te blijven ageren tegen wat wij onverstandig beleid vinden. Tegelijk is ook onder woorden gebracht dat het als primaire opdracht wordt beschouwd om met ruimte waarover zij de beschikking krijgen onderwijs van zo hoog mogelijke kwaliteit te leveren. Het bestuurakkoord betekent een verbetering ten opzicht van de oude situatie.

Rolvastheid blijkt een belangrijk thema. Dat daar afspraken over zijn gemaakt acht men belangrijk, maar er leeft wel enige scepsis: zullen politiek en de inspectie zich hier aan houden? Van de PO-Raad vraagt men dit goed te bewaken, en de PO-Raad vraagt van haar leden goed geïnformeerd te worden over ervaringen met rolonvast gedrag. Met name leeft er zorg over de zich wijzigende normen in het toezicht van de inspectie. Het feit dat er nu een werkagenda van de PO-Raad met de inspectie is, waaraan met werkgroepen van leden en inspectie wordt gewerkt, wordt gewaardeerd.

De rolvastheid kwam ook aan de orde bij het bespreken van de diensten die "School aan Zet" aanbiedt: dat op landelijk niveau de toegang tot kennis en goede praktijken wordt ontsloten, akkoord. Dat geldt ook voor het aanbod van een kritische vriend om mee te denken hoe eigen ambities en sectorambities in lijn gebracht kunnen worden ("ambitiegesprek met een expert"). Maar ... er gebruik van maken of niet, dat is de eigen verantwoordelijkheid van ieder bestuur: het schoolbestuur is aan zet.

Laatst gewijzigd: 
woensdag 28 maart 2012

Trefwoorden

Nieuwscategorieën