Regionale afspraken over overgang van groep 8 naar brugklas niet altijd correct

De PO-Raad ontvangt signalen dat de regionale afspraken over de overgang van primair naar voortgezet onderwijs (nog) niet altijd voldoen aan de nieuwe regelgeving. In het belang van de leerlingen staat het schooladvies voortaan centraal bij de toelating tot het voortgezet onderwijs. Dit heeft echter gevolgen voor de afspraken die beide sectoren maken over de procedures rond de overstap van leerlingen.

Scholen voor primair en voortgezet onderwijs mogen natuurlijk overleggen over een leerling, maar dat overleg mag niet leiden tot het aanpassen van een schooladvies. De basisschool stelt volgens haar eigen richtlijnen en inzichten het schooladvies vast. Dat advies is en blijft bindend voor een vo-school. Dat houdt in dat de vo-school de leerling niet lager kan plaatsen dan het schooladvies (tenzij ouders daar expliciet om verzoeken). De school mag de leerling wel hoger plaatsen dan het schooladvies.

Een basisschool moet het schooladvies wel heroverwegen als de uitkomst van de eindtoets hoger is dan het schooladvies. In veel afspraken staat dat de basisschool het schooladvies kan overwegen. In de wetgeving staat echter dat het primair onderwijs het advies moet heroverwegen en het advies kan bijstellen.

De leerlingen van groep 8 krijgen dit jaar in april een (verplichte) eindtoets. Veel regio’s hebben afgesproken om hiervoor de centrale eindtoets (van de overheid) te gebruiken. De staatssecretaris heeft echter nog twee andere eindtoetsen (Route 8 en IEP eindtoets) aangewezen die in het kader van de verplichte eindtoets kunnen worden afgenomen. Een basisschool kan dus kiezen voor een van de drie toegestane eindtoetsen. Het schoolbestuur maakt in overleg met de school uiteindelijk zelf de keuze.

Dit schooljaar is een overgangsjaar. Basisscholen kunnen dit jaar ook nog gebruik maken van een van de toetsen zoals opgenomen in de regeling Leerresultaten PO.

In veel regio’s hebben scholen afgesproken dat ze een enkelvoudig advies aan de leerlingen geven. In principe kunnen regio’s dat afspreken. Het primair onderwijs is vanuit de regelgeving echter niet verplicht een enkelvoudig advies op te stellen. Dat mag ook een dubbel advies zijn. Uit recent onderzoek blijkt dat een dubbel advies (bijv. vmbo-t/havo) vaak terecht is. Deze leerlingen komen gemiddeld genomen tussen de twee onderwijstype van het dubbele advies uit (vijftig procent van deze leerlingen komt uit op vmbo-t en vijftig procent op havo). Het is dus niet altijd in het belang van de leerlingen om alleen enkelvoudige adviezen te geven.

Door de nieuwe wetgeving verandert er dit jaar veel in de overgang van primair naar voortgezet onderwijs. Een volledig overzicht van de veranderingen in de regelgeving, vindt u op www.nieuweregelgevingovergangpo-vo.nl. Ook vindt u daar veel gestelde vragen (met antwoorden) en mogelijkheden om nadere vragen te stellen over de overgang van de leerlingen van groep 8 naar de brugklas.

Laatst gewijzigd: 
woensdag 25 februari 2015

Nieuwscategorieën