Samen aan het werk voor zelfbewustere en krachtigere schoolbesturen

De PO-Raad gaat met de schoolbesturen in het primair onderwijs aan het werk voor zelfbewustere en krachtigere schoolbesturen. Een externe commissie onder leiding van hoogleraar Pauline Meurs heeft hierover aan de PO-Raad een advies uitgebracht. De commissie vindt het essentieel dat de schoolbesturen werken aan hun professionalisering. Dat is nodig om voor de leerlingen zo goed mogelijk onderwijs te realiseren.

De commissie Meurs vindt dat elk schoolbestuur een professionaliseringsagenda op moet stellen. Het gaat om een doordachte en in zekere zin planmatige benadering van de professionalisering van het bestuur. De agenda zou een plek kunnen krijgen in het strategische beleidsplan en is onderwerp van gesprek met de interne toezichthouder. De agenda dient in ieder geval te bestaan uit een aantal acties: bewust worden, ontwikkelen, evalueren en verantwoorden.

Rinda den Besten, voorzitter PO-Raad: "De uitkomsten van de commissie sluiten goed aan bij ons uitgangspunt als PO-Raad: 'een goed bestuur is de motor van goed onderwijs'. We willen professionaliseren over de hele linie, het bestuur neemt daarbij het voortouw. De commissie houdt ons een spiegel voor en geeft een richting. We doen het niet slecht, maar er mag best een tandje bij."

Pauline Meurs overhandigt Rinda den Besten het eerste exemplaar van het rapport van de commissie-Meurs. Fotografie: Jelle IJntema

Meer (wettelijke) regels of het opleggen van nieuwe principes leiden volgens de commissie niet tot de noodzakelijke professionalisering. Voor het sturen op onderwijskwaliteit in alle lagen van de organisatie is het belangrijk dat continue professionalisering van alle geledingen plaatsvindt. Bestuurders zijn daarvoor verantwoordelijk. De commissie legt daarbij de nadruk op het ontwikkelen en verbeteren en niet op beoordelen en sanctioneren.

Er is door de commissie veel enthousiasme ervaren in de sector primair onderwijs voor professionalisering van besturen. Het enthousiasme en de erkenning van het belang om te investeren in de kwaliteit van het bestuur geeft veel vertrouwen in de mogelijkheden van de sector om snel en gericht aan het werk te gaan.

Laatst gewijzigd: 
woensdag 19 februari 2014

Nieuwscategorieën