SAMEN; passende huisvesting voor passend onderwijs

Tijdens een symposium in de Inspecteur S. de Vriesschool in Den Haag kreeg Kete Kervezee onlangs het boek SAMEN aangeboden. In dit boek, samengesteld door Angelika Fuchs, worden de resultaten gepubliceerd van het onderzoek naar de consequenties van de invoering van Passend onderwijs voor schoolgebouwen. Ook Siewert Pilon van de VNG kreeg het boek overhandigd.

Uitgeverij thoth en de PO-Raad hadden rondom de presentatie van het boek een conferentie georganiseerd, waar bijna 100 mensen aan deelnamen. Doelstelling van de conferentie was het onderwerp 'passende huisvesting' te agenderen. Tot nu toe gaat het bij Passend onderwijs bijna altijd over de expertise van de leerkrachten, de samenwerkingsverbanden en andere onderwijsinhoudelijke zaken. Bijna nooit wordt gekeken naar de huisvesting, terwijl het evident is dat de mogelijkheden om kinderen met speciale behoeften onderwijs te geven mede bepaald worden door de mate waarin de huisvesting daarbij aansluit. Zo kunnen kinderen in een rolstoel geen traplopen en hebben blinde kinderen er veel last van als er veel obstakels zijn. Het boek geeft nuttige informatie over de eisen waaraan gebouwen in de toekomst zouden moeten voldoen.
Tijdens het symposium zijn een aantal klaslokaalsessies gehouden waarbij 3 scholen informatie hebben gegeven over de wijze waarop zij oplossingen hebben gezocht (*). Ook was er een sessie waarbij de PO-Raad (Gertjan van Midden) en de VNG (Ton van Helvoort) gezamenlijk informatie gaven over de rollen die gemeenten respectievelijk schoolbesturen hebben als het gaat om de aanpassing van de gebouwen. Na deze sessies was er nog een forumdiscussie, waar onder leiding van gespreksleider Marc Mathies verschillende stakeholders het gesprek aangingen over de mate waarin huisvesting passend is, moet zijn en gemaakt kan worden. En ieders rol daarin: zowel de rol van de school(bestuurder), ouders, gemeente en architecten.

Duidelijk werd dat de huidige wet en regelgeving geen directe oplossing biedt. Van de zijde van de VNG werd ervoor gepleit te komen tot een meer dynamische opzet van de verordening. Toegezegd werd dat VNG en PO-Raad na zullen gaan in hoeverre een gezamenlijke handreiking kan worden samengesteld, om besturen en gemeente toch houvast te bieden.

Samenstelster Angelika Fuchs vatte een en ander pakkend samen in de stelling: 'er kan altijd wat', waarmee ze doelde op het gegeven dat er ook zonder al te grote financiële mogelijkheden altijd een verbeterslag gemaakt kan worden.
Meer informatie over het boek

(*) Eén van de scholen die een klaslokaalsessie verzorgde was OBS Pluspunt. De directeur van deze school lichtte toe hoe zij op school Passend onderwijs hebben vormgeven.
De school is 20 jaar geleden gebouwd in de wijk Prinsenland. OBS Pluspunt in Rotterdam is een reguliere basisschool die ook onderwijs biedt aan kinderen die extra ondersteuning nodig hebben of die juist meer aankunnen. Ook leerlingen met een lichamelijke beperking kunnen er regulier onderwijs volgen. Toen, jaren geleden, bleek dat de mytylschool vol was werd er gezocht naar een oplossing om deze leerlingen ook op te vangen in het regulier onderwijs. Op de school zitten momenteel ruim 400 leerlingen waarvan ongeveer 30 met een clusterindicatie. In de school is een afdeling van het revalidatiecentrum Rijndam aanwezig, zodat onder schooltijd fysiotherapie, ergotherapie en logopedie gegeven kan worden.
Ook heeft de school afspraken gemaakt met de Ambulante Begeleiding over de inzet van de beschikbare middelen. Nu zijn er op deze manier structureel twee onderwijsassistenten aanwezig om de leerlingen te kunnen ondersteunen bij onder meer de verzorgende taken. De praktijk leert dat de leerlingen makkelijk integreren in de reguliere groep.
Er is ook enige tijd sprake geweest van een 'plusklas' binnen de school, maar de leerlingen integreerden toch sneller in een reguliere groep.

Er wordt standaard gewerkt volgens het principe 1 kind 1 plan. Ouders zijn daar actief bij betrokken. De directeur gaf aan dat deze manier van werken past binnen de huidige beschikbare vierkante meters. Wel zijn er enkele aanpassingen gedaan zoals het aanbrengen van een lift en het realiseren van een verzorgingsruimte.
Meer informatie is de zien in dit filmpje.

Laatst gewijzigd: 
donderdag 12 april 2012

Nieuwscategorieën