Samenhang onderwijs- en jeugdbeleid

De PO-Raad heeft kennis genomen van de nieuwe portefeuilleverdeling op het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De portefeuille van minister Rouvoet biedt kansen voor meer samenhang in het onderwijsbeleid en jeugdbeleid.

Met het demissionair worden van het kabinet Balkenende IV heeft er op OCW een personele wisseling en een verschuiving binnen de portefeuilleverdeling plaatsgevonden. Minister Rouvoet wordt naast programmaminister voor Jeugd en Gezin op OCW verantwoordelijk voor het primair onderwijs, speciaal onderwijs, kinderopvang en voorschoolse opvang. Ook het arbeidsvoorwaardenbeleid wordt aan zijn portefeuille toegevoegd. Staatssecretaris Van Bijsterveldt neemt naast het voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs en de lerarenopleidingen nu ook het hoger onderwijs, het wetenschapsbeleid, emancipatie, cultuur en media onder haar hoede.

De PO-Raad is tevreden dat de bewindslieden hebben aangegeven de inzet op de kwaliteit van het onderwijs voort te zetten. Het primair onderwijs is bezig met een belangrijke professionaliseringsslag. De schoolbesturen en scholen zijn onder andere bezig met verbetertrajecten op het gebied van het onderwijs in taal en rekenen, verbetering van het opbrengstgericht werken en de versterking van goed schoolbestuur en de financiële deskundigheid.

Om de leerlingen blijvend te laten profiteren van een goede basis voor hun verdere loopbaan, moeten we van alle kanten blijven investeren in goed onderwijs.

Laatst gewijzigd: 
maandag 12 december 2011

Nieuwscategorieën