Samenwerken aan sociale veiligheid is vanzelfsprekend

Ruim vierhonderd onderwijsprofessionals kwamen op 16 april bijeen tijdens de Onderwijsconferentie ‘Met alle respect’ over sociale veiligheid in het onderwijs, georganiseerd door onder meer de PO-Raad, VO-raad en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Hein van Asseldonk, vicevoorzitter van de VO-raad en samen met staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) een van de hoofdsprekers op dit congres, onderstreepte hier nogmaals het belang van een veilige schoolomgeving voor leerlingen en medewerkers: ,,Je veilig voelen is een belangrijke voorwaarde om te werken en leren en de wereld om je heen te ontdekken.” Sociale veiligheid is daarom een speerpunt voor scholen. Tijdens de conferentie wisselden ze kennis en ervaringen uit.

Staatssecretaris Dekker opende de conferentie en gaf een toelichting op het wetsvoorstel Sociale veiligheid, waarmee scholen wettelijk verplicht worden te zorgen voor een sociaal veilig schoolklimaat. Zij kunnen dit doen op een manier die bij hen past, mits ze kunnen aantonen dat de door hen gekozen aanpak effect sorteert. Het is belangrijk dat scholen de vertaalslag maken van papieren beleid naar actief beleid, zei Dekker. Hij benadrukte daarbij dat er voor scholen die het goed doen, met de wet in wording niet zoveel verandert. ,,Het is belangrijk dat er naar de resultaten wordt gekeken: Hoe veilig voelen de leerlingen zich op school? En zijn ouders en leerlingen tevreden?’’, aldus Dekker. ,, Het gaat er uiteindelijk om wat werkt in de klas.’’

De school moet het doen

Sociale veiligheid kan niet door een wet, maar alleen binnen en door de school worden gecreëerd, stelde Van Asseldonk even later in zijn speech. Hij sprak namens zowel PO-Raad als VO-raad. ,,Het is dan ook aan schoolleiders, docenten en bestuurders om – in lijn met de pedagogische visie en context van de school en in samenwerking met onder meer ouders, de gemeente, politie en ggd – een veilig schoolklimaat te bouwen en handhaven.’’ Hij onderstreepte ook de belangrijke rol van leraren. Zij signaleren grensoverschrijdend gedrag, grijpen in indien nodig én zijn essentieel voor het creëren van een positieve sfeer. ,,Leraren leven de normen en waarden van de school en laten leerlingen ervaren wat wel en niet bij de school past”.

De aanwezigen onderstreepten de lezing van Van Asseldonk. Op de vraag ‘samen werken aan sociale veiligheid vind ik…’   antwoordde het overgrote deel van de deelnemers, 77,3 procent, dit een vanzelfsprekend onderdeel van zijn werk te vinden. 
Laat zien dat een leerling ertoe doet, was de boodschap van minister Jet Bussemaker (Onderwijs) die de conferentie afsloot.

Actieplan sociale veiligheid

Om scholen bij het creëren van een sociaal veilige omgeving te ondersteunen, hebben de PO-Raad en VO-raad het actieplan Sociale Veiligheid ontwikkeld. Dat plan kwam op de conferentie ruimschoots aan bod. In het kader van dit plan hebben de sectorraden eerder ook drie regioconferenties georganiseerd over sociale veiligheid voor schoolbesturen en schoolleiders. Een verslag hiervan, leest u hier.

De komende tijd komen diverse instrumenten beschikbaar, waaronder een model veiligheidsplan en een instrument waarmee scholen en hun besturen gericht kunnen zoeken naar interventies op het gebied van sociale veiligheid.

Ook worden het uitwisselen van kennis, ervaringen en goede voorbeelden verder gefaciliteerd via onder meer nieuwe bijeenkomsten en diverse websites. Zo komt ook een digitale handreiking beschikbaar, waarin scholen elkaar tips geven.

Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek doet onderzoek naar de werking van verschillende antipestprogramma’s; scholen kunnen zich aanmelden om hieraan deel te nemen.

Brochure sociale veiligheid 

Tijdens de conferentie presenteerde Kennisnet in samenwerking met School en Veiligheid de brochure sociale veiligheid op school en internet. Een brochure met achtergrondinformatie, preventieve tips, suggesties voor als het misgaat en informatie over verankering op school.

Laatst gewijzigd: 
donderdag 16 april 2015

Nieuwscategorieën