Samenwerkingsverbanden op koers met voorbereiding passend onderwijs

De voorbereiding van samenwerkingsverbanden op de invoering van passend onderwijs, loopt op schema. Dat is de algemene conclusie uit de tweede voortgangsrapportage Passend Onderwijs die staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) op 18 juni naar de Tweede Kamer stuurde.

Desondanks is er nog veel werk te doen. Zo moeten de samenwerkingsverbanden financieel en operationeel verder worden ingericht en moeten hun ondersteuningsplannen nog worden uitgewerkt. Samenwerkingsverbanden die behoefte hebben aan ondersteuning daarbij kunnen daarvoor terecht bij de PO-Raad.

Overleg samenwerkingsverbanden

Het is de bedoeling dat samenwerkingsverbanden en hun overlegpartners, zoals gemeenten en de OPR,  concept ondersteuningsplannen met elkaar afstemmen. Hiervoor is inmiddels een planning gemaakt. De PO-Raad blijft de afstemming met de gemeente van groot belang vinden, zeker gezien de transitie van jeugdzorg naar gemeenten. Leerlingen die extra ondersteuning en zorg nodig hebben zijn er op die manier zeker van dat zij zorg blijven houden.

Wegnemen belemmeringen

Een aantal regio’s heeft op dit moment te maken met een combinatie van ontwikkelingen die een goede invoering van passend onderwijs kunnen belemmeren. Het gaat bijvoorbeeld om krimp, tussentijdse groei en negatieve verevening. De PO-Raad wil met deze regio’s op zoek gaan naar oplossingen zodat samenwerkingsverbanden geen valse start hebben bij de invoering van passend onderwijs.

Praktijktoets

De sectorraden ontwikkelen momenteel een praktijktoets voor samenwerkingsverbanden. Met deze toets kan worden gecheckt of de operationele organisatie van het samenwerkingsverband klaar is voor de start van passend onderwijs op 1 augustus 2014. Daarnaast voert de Inspectie van het Onderwijs simulaties uit waarbij zij het toezicht op het samenwerkingsverband toetst aan de hand van het concept ondersteuningsplan. De PO-Raad blijft er alert op dat de samenwerkingsverbanden de gewenste ondersteuning ontvangen en geen grote lastendruk ervaren bij de invoering van passend onderwijs.

Laatst gewijzigd: 
woensdag 19 juni 2013

Nieuwscategorieën