Scholen gezocht voor onderzoek professionalisering leerkrachten

Om meer zicht te krijgen op de professionalisering van leerkrachten in de praktijk, voeren KBA en IVA gezamenlijk een onderzoek uit onder bestuur, management en leerkrachten op scholen voor primair onderwijs. De PO-Raad hecht waarde aan dit onderzoek omdat op sectorniveau nog steeds relatief weinig informatie beschikbaar is over concrete professionaliseringsactiviteiten in de praktijk. De PO-Raad zal de uitkomsten van het onderzoek gebruiken om te inventariseren welke professionaliseringsactiviteiten effectief zijn en tegen welke knelpunten schoolbesturen aanlopen bij het vormgeven van de activiteiten. Het Ruud de Moor Centrum zal de uitkomsten gebruiken om scholen en leerkrachten verder te ondersteunen bij professionalisering.

Online enquête
Het onderzoek zal zich richten op de manier waarop professionalisering binnen het po vorm krijgt: hoe worden de wensen van leerkrachten en het management op elkaar afgestemd? Is er beleid en wat gebeurt er in de praktijk? Om hier zicht op te krijgen, worden 50 basisscholen geselecteerd. Op deze scholen worden zowel de directeur, de bovenschools manager / een bestuurder als leerkrachten bevraagd door middel van een online enquête. Deelnemende scholen verwerven inzicht in hun eigen situatie en stand van zaken ten aanzien van de professionalisering van leraren.

Meer informatie
De resultaten van het onderzoek zullen in de zomer van 2010 gepubliceerd worden. Geïnteresseerde scholen kunnen zich voor informatie en/of aanmelden tot: KBA, Kim Romijnders, tel. 024-3653520.

Laatst gewijzigd: 
donderdag 20 oktober 2011

Nieuwscategorieën