Scholen moeten meer planmatig werken aan burgerschapsonderwijs

In zijn antwoord op Kamervragen van de PvdA uit staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zijn zorgen over de ontwikkeling van het burgerschapsonderwijs. Competenties van leerlingen blijven achter, zo stelt hij op basis van onderzoek van de Onderwijsinspectie. Hij gaat de vrijheid die scholen hebben voor het inrichten van hun burgerschapsonderwijs echter niet inperken. Wel wil hij hulp bieden bij de invulling van hun burgerschapsonderwijs.

Hoewel basisscholen de sociale ontwikkeling van leerlingen steeds beter gestandaardiseerd in beeld brengen en over het algemeen voldoen aan de minimum eisen, werken scholen nog weinig planmatig aan het thema burgerschap. Concrete leerdoelen ontbreken in de meeste gevallen. Dat kwam vorige maand naar voren uit gegevens van de Inspectie in het Onderwijsverslag 2013-2014.

Tegelijkertijd vermeldde dit Onderwijsverslag dat vrijwel alle scholen (98%) een onderwijsaanbod hebben waarmee ze invulling geven aan burgerschap. De zorg voor de kwaliteit van dit onderwijs wordt op twee van de drie scholen als voldoende beoordeeld.

Platform Onderwijs 2032

Dekker vindt het belangrijk dat scholen hun aanpak verbeteren. Daarom verwijst hij in zijn antwoord op de Kamervragen naar de opdracht die hij verstrekt heeft aan Platform #Onderwijs2032 om advies uit te brengen over de positie van deze thema’s binnen een toekomstgericht curriculum. De PO-Raad speelt een actieve rol bij Onderwijs2032 en hecht eraan dat het gesprek over de toerusting van de leerlingen voor hun toekomst vooral ook met de mensen uit het onderwijs wordt gevoerd.

Handvatten voor scholen

Nu al biedt SLO op de website burgerschapindeschool.nl handvatten voor scholen om hun burgerschapsonderwijs te ontwikkelen. Hierbij is aandacht voor de visie op burgerschap, het bepalen van leerdoelen, het selecteren van een passende aanpak en het verkrijgen van inzicht in de ontwikkeling van leerlingen.

Op het informatiepunt van SLO zal verder in een reeks schoolportretten worden beschreven hoe scholen op verschillende manieren actief bezig zijn met burgerschap en sociale integratie. Zo kunnen scholen leren van elkaar.

Wat zegt de wet

Scholen voor primair, voortgezet en speciaal onderwijs hebben een wettelijke opdracht om in hun onderwijsaanbod aandacht te hebben voor burgerschap. In de onderwijswetten (Artikel 8 lid 3 van de Wet op het primair onderwijs, artikel 17 van de Wet op het voortgezet onderwijs en artikel 11 lid 3 van de Wet op de expertisecentra) is de volgende formulering opgenomen: 

Het onderwijs:

  1. gaat er mede van uit dat leerlingen opgroeien in een pluriforme samenleving;
  2. is mede gericht op het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie;
  3. is er mede op gericht dat leerlingen kennis hebben van en kennismaken met verschillende achtergronden en culturen van leeftijdgenoten.

Scholen hebben dus een grote vrijheid bij de invulling van hun burgerschapstaak. Leraren en schoolleiders geven signalen dat zij te weinig richting en houvast vinden in het formele curriculum in de huidige vorm. 

Aan het einde van dit jaar volgt een kabinetsreactie op het advies van het Platform #Onderwijs2032.

Lees hier alle antwoorden van de staatssecretaris op de gestelde Kamervragen. 

Laatst gewijzigd: 
donderdag 7 mei 2015

Nieuwscategorieën