Schoolbesturen gehoord in hoorzitting openbaarmaking eindtoetsgegevens

Scholen worden onevenredig benadeeld wanneer de nu beschikbare eindtoetsgegevens openbaar worden gemaakt. Dat was de kern van het betoog dat de advocaat van de PO-Raad gisteren namens 155 schoolbesturen hield tijdens de hoorzitting over de openbaarmaking van de gegevens. De advocaat baseerde zijn inbreng op het aanvullende bezwaarschrift dat hij voorafgaand aan de zitting aan de hoorcommissie stuurde.

De hoorzitting was georganiseerd omdat RTL Nieuws in maart via de Wob om de eindtoetsgegevens had gevraagd. Schoolbesturen protesteerden hiertegen. Staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) wilde beide partijen horen voordat hij besluit wat hij met de informatie gaat doen.  

Naast de PO-Raad waren er nog drie schoolbesturen aanwezig die individueel hun bezwaar tegen openbaarmaking hebben toegelicht. Ook RTL Nieuws was aanwezig om hun verzoek om openbaarmaking nog eens te onderstrepen.

Onvergelijkbaar en eenzijdig

Tijdens de zitting hebben de aanwezige schoolbesturen nogmaals benadrukt niet tegen transparantie te zijn, maar de momenteel beschikbare gegevens niet geschikt te vinden voor openbaarmaking omdat zij onvergelijkbaar en eenzijdig zijn. Het nu publiceren van de beschikbare gegevens geeft volgens de schoolbesturen dan ook een onbetrouwbaar beeld van de kwaliteit van de individuele basisscholen. Dit leidt tot onevenredige benadeling van scholen omdat (onder meer) ouders door de publicatie van deze gegevens onjuiste informatie krijgen waarop ze hun schoolkeuze baseren. Dit kan leiden tot het (onterecht) mijden van scholen die een schijnbaar ‘lagere kwaliteit’ bieden.

Doordat de informatie bovendien wordt verstrekt door het ministerie van OCW wordt bovendien ten onrechte de indruk gewekt dat deze informatie een objectief beeld geeft van de kwaliteit. Daar kan voor de schoolbesturen echter slechts sprake van zijn indien de gemiddelde eindscores onderling vergelijkbaar zijn en tenminste zijn herberekend op basis van de uitzonderings­situaties die wettelijk beschreven zijn.

Verweer RTL Nieuws

De zitting spitste zich vervolgens toe op de vraag van de hoorcommissie naar de verdere onderbouwing van het onevenredig nadeel dat scholen van de openbaarmaking ondervinden. De advocaat van RTL gaf daarbij herhaaldelijk aan dit punt onvoldoende aangetoond te vinden: Er is wellicht wel sprake van nadeel maar in hoeverre is dit onevenredig? Is het immers in het licht van de publieke functie niet terecht dat zwakke scholen ook als dusdanig gekend worden door bijvoorbeeld ouders? Bovendien betoogde hij dat het openbaar maken van gegevens in het verleden (bijvoorbeeld in relatie tot de publicatie van de examencijfers VO) fouten in de systematiek van de overheid heeft blootgelegd en in die zin dus een bijdrage kan leveren aan de verbetering van de kwaliteit van de gegevens.

In reactie daarop hebben de schoolbesturen nogmaals gewezen op het onjuiste beeld dat ontstaat vanuit de nu beschikbare gegevens omdat deze verschillen in de leerlingpopulatie waarop het gemiddelde is gebaseerd. Daarbij komt dat scholen verschillende toetsen gebruiken om zich over hun eindresultaten te verantwoorden. RTL Nieuws hoeft de gegevens bovendien niet op te vragen om gebreken in de kwaliteit van de gegevens aan het licht te stellen, omdat op voorhand al duidelijk is dat de gegevens onvergelijkbaar zijn. Niet omdat er sprake zou zijn van systeemfouten, maar omdat de overheid niet eerst de eigen regelgeving (correctie op uitzonderingssituaties zoals gespecificeerd in de regeling leerresultaten PO) toepast op de gegevens voorafgaand aan openbaarmaking.

Vensters PO

Tot slot kwam tijdens de hoorzitting ook Vensters PO kort ter sprake. Ook in Vensters PO is de gemiddelde eindtoetsscore als indicator opgenomen. De huidige discussie over de vergelijkbaarheid van de eindtoetsgegevens zou ook in dat licht aan de orde zijn gekomen, maar is nu in een stroomversnelling geraakt door het Wob-verzoek van RTL. Het is de bedoeling dat een indicator met vergelijkbare gegevens – zoveel mogelijk gecorrigeerd conform de uitzonderingssituaties in de regelgeving – eind 2013 in Vensters PO beschikbaar is. Daarbij wordt deze indicator in Vensters PO gepresenteerd in een bredere context waarin naast eindresultaten ook bijvoorbeeld tussentijdse opbrengsten en gegevens over leerlingpopulatie, personeel, financiën en onderwijskundig profiel van de school deel uitmaken. 

Vervolg en beroep

De komende periode zal de staatsecretaris zich op basis van de bezwaren en de toelichting tijdens de hoorzitting beraden op zijn besluit. Daarbij heeft hij de mogelijkheid de beslistermijn nog een keer voor zes weken te verlengen (tot begin juli). Tegen het besluit dat de staatssecretaris neemt, kan beroep worden aangetekend bij de rechtbank. Zowel RTL Nieuws als de schoolbesturen kunnen in beroep gaan wanneer aan hun wensen onvoldoende gehoor wordt gegeven. De PO-Raad gaat ervan uit dat de staatssecretaris de toetsscores dus ook na de hoorzitting niet bekend zal maken.

Bestanden bij dit nieuwsitem: 

Laatst gewijzigd: 
woensdag 26 juni 2013

Trefwoorden

Nieuwscategorieën