Schoolbesturen primair onderwijs willen duidelijkheid over middelen Herfstakkoord

Na een aantal jaren van forse verliezen heeft het primair onderwijs het jaar 2012 positief afgesloten. Dit is te lezen in de brief van 20 december 2013 van de staatssecretaris aan de Tweede Kamer over het financieel beeld funderend onderwijs. Schoolbesturen willen voor het komende schooljaar plannen maken om de extra middelen uit het Herfstakkoord in te zetten voor onderwijskwaliteit. Er is echter nog geen duidelijkheid over de hoogte van de bedragen per sector en de voorwaarden. Deze duidelijkheid is nodig voor 1 maart 2014.

Professionalisering van het financieel management
Schoolbesturen in het primair onderwijs maken grote stappen als het gaat om de professionalisering van het financieel management. In zijn reactie op de jaarcijfers 2012 geeft de staatssecretaris dan ook aan dat het positieve resultaat van 2012 in belangrijke mate is te verklaren door gerichte actie van schoolbesturen. Hieruit blijkt volgens de staatssecretaris dat schoolbesturen steeds professioneler worden in het anticiperen op ontwikkelingen met financiële consequenties.

Onderwijskwaliteit
Om uit de rode cijfers te komen hebben schoolbesturen personeel moeten ontslaan en is minder geïnvesteerd in zaken als ICT en onderwijsmethoden. Op termijn kan dit gevolgen gaan hebben voor de onderwijskwaliteit. Vooral als de kosten voor schoolbesturen jaarlijks harder blijven stijgen dan de bekostiging.

Als we alleen inzoomen op de baten en lasten die te maken hebben met het geven van onderwijs (het saldo baten en lasten), heeft het totale primair onderwijs, dus basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs, te maken met een verlies van 30 miljoen euro.


Investeringen primair onderwijs

In dit kader is het geld dat door het Herfstakkoord van oktober 2013 is vrijgemaakt voor het onderwijs een zeer welkome aanvulling. Voor het primair onderwijs is in december 2013 een extra bedrag van 296 miljoen euro toegevoegd aan de lumpsum, wat het resultaat van 2013 positief zal beïnvloeden. De kans dat 2013 alleen hierdoor weer positief wordt afgesloten is groot.
Over de exacte hoogte van de bedragen vanuit het Herfstakkoord na 2014 en de voorwaarden waaronder dit geld wordt toegekend aan schoolbesturen is helaas nog geen duidelijkheid. Schoolbesturen gaan op korte termijn aan de slag met hun formatie voor 2014-2015. De PO-Raad dringt er daarom bij de politiek en staatsecretaris op aan om snel duidelijkheid te geven. Dit om te voorkomen dat schoolbesturen per 1 augustus personeel moet ontslaan, wat achteraf wellicht niet nodig was gebleken.  

Laatst gewijzigd: 
maandag 13 januari 2014

Nieuwscategorieën