Schoolbestuur moet toekomstperspectief opnemen in jaarverslag

Schoolbesturen zijn voortaan verplicht om hun toekomstperspectief op te nemen in een zogeheten continuïteitsparagraaf in het jaarverslag (bestuursverslag). Deze verantwoording wordt al verplicht voor het jaarverslag over het jaar 2013. Eind 2013 heeft de minister de schoolbesturen van alle onderwijssectoren per brief hierover geïnformeerd.

De continuïteitsparagraaf richt zich ten eerste op de financiële gevolgen van toekomstige ontwikkelingen voor de drie jaren volgend op het verslagjaar. Ten tweede bevat de paragraaf een inhoudelijke en procesmatige beschrijving van het risicomanagement. Tot slot vermeldt het schoolbestuur in de paragraaf hoe hij omgaat met de Code Goed Bestuur, de governancecode van het primair onderwijs. In de Code Goed Bestuur primair onderwijs zijn de meeste van deze punten al opgenomen. De verantwoording van het toekomstperspectief gaat tot nu toe echter niet verder dan een jaar volgend op het verslagjaar.

Over de inhoud en toetsing van de continuïteitsparagraaf heeft de PO-Raad langdurig overleg gevoerd met OCW en Financiën. De PO-Raad heeft het belang onderschreven dat een schoolbestuur zicht heeft op de toekomst. Voor het besturen van de schoolorganisatie, moeten schoolbesturen beschikken over een beleidsrijke meerjarenbegroting en goed risicomanagement. Het is echter de vraag in hoeverre meer regelgeving zal leiden tot een beter meerjarenperspectief. De PO-Raad pleit daarom voor zo min mogelijk extra  lasten rondom de continuïteitsparagraaf.

In het huidige voorstel rondom de continuïteitsparagraaf vindt gelukkig slechts een marginale toetsing door de accountant plaats (afvinken van de onderdelen in het bestuursverslag). Daarbij geldt er voor de sectoren primair en voortgezet onderwijs een andere benadering dan voor de andere sectoren. Het verslagjaar 2013 wordt als aanloopjaar gezien. In de tweede helft van dit jaar wordt de inhoud van de continuïteitsparagraaf aan de hand van praktijkervaringen met OCW geëvalueerd.

Om schoolbesturen te ondersteunen bij de verantwoording van het toekomstperspectief, zal de PO-Raad in februari een handreiking publiceren. Op dit moment zijn er al modellen beschikbaar voor het opstellen van een meerjarenbegroting (zie: Toolbox Financiën) en voor risicomanagement (zie: Risicomanagement).

Bestanden bij dit nieuwsitem: 

Laatst gewijzigd: 
dinsdag 14 januari 2014

Nieuwscategorieën