SCP: Ouders en school vinden samenwerken belangrijk

Ouders, leraren, schoolleiders en bestuurders vinden het belangrijk dat ouders en school goed samenwerken. Soms hebben ouders nog wel instructie nodig hoe ze hun kind thuis kunnen ondersteunen met bijvoorbeeld huiswerk. Dat zijn enkele conclusies die het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) trekt in zijn rapport Samen Scholen dat onlangs werd gepresenteerd.

In het basisonderwijs is er veel contact tussen ouders en school, zowel op initiatief van de school als op initiatief van de ouders. Veel ouders vinden dat de school hen ook mag aanspreken om zich thuis in te zetten voor het onderwijs van hun kind, constateerden de onderzoekers. Communicatie, heldere afspraken en het uitspreken van wederzijdse verwachtingen tussen ouders en school, zijn voor een goede samenwerking cruciaal. Hoe de samenwerking verder wordt ingevuld door ouders en leerkrachten is maatwerk per school.

Ouders doen al veel thuis

Vooral ouders in het basisonderwijs zijn thuis veel en vaak betrokken bij het onderwijs van hun kinderen en doen het nodige om hun kind thuis hierbij te steunen. Leerkrachten zijn over die inzet wel kritisch in het onderzoek. Soms doen ouders in hun ogen te weinig, soms doen ze te veel, of de verkeerde dingen. Voor sommige ouders kan het door een gebrek aan vaardigheden moeilijker zijn om adequate steun te bieden en goed contact te onderhouden met de school. Het SCP stelt dat hierin mogelijk nog winst kan worden behaald door als school ouders duidelijk te informeren hoe zij hun kind thuis het beste kunnen ondersteunen in het leerproces en door eventueel aanvullend lesmateriaal te verstrekken. Veel scholen doen dit overigens al.

Grenzen aan inzet ouders en scholen

In het basisonderwijs zien leraren en schoolleiders de deelname van ouders aan activiteiten in de school wel teruglopen. Er zijn aanwijzingen dat ouders hun schaarse tijd eerder inzetten voor ondersteuning van hun kind thuis dan voor activiteiten in de school. De ruimte om de inzet van ouders voor het onderwijs van hun kinderen te vergroten, is dus begrensd. Dat geldt ook voor de scholen. Contact onderhouden met ouders is arbeidsintensief, kost tijd en moet plaatsvinden naast het lesgeven en andere schoolse taken. Communicatie en contact met ouders vragen bovendien om vaardigheden waar niet alle leraren over beschikken, omdat dit in hun opleiding onvoldoende aan bod is gekomen stelt het SCP. De Onderwijsraad (2010) adviseerde eerder al om het leren omgaan en communiceren met ouders een stevige plek in het programma van lerarenopleidingen te geven; volgens het SCP onderzoek is dit nog steeds een belangrijk aandachtspunt.

Breed onderwijsaanbod

Ouders in het basis- en voortgezet onderwijs hechten veel belang aan doelen als het leren samenwerken, zelfstandig leren werken en kritisch leren nadenken, terwijl ze ook sociale doelen belangrijk vinden. Wel noemen veel ouders in alle drie de sectoren Nederlandse taal en in wat mindere mate rekenen/wiskunde als vakken waar meer aandacht aan zou moeten worden besteed.

Laatst gewijzigd: 
donderdag 26 september 2013

Nieuwscategorieën