Sector: 'Passend onderwijs heeft tijd nodig'

Passend onderwijs heeft tijd, ruimte en vertrouwen nodig. Dit benadrukten diverse sprekers uit het onderwijsveld gisteren bij het ronde tafelgesprek over passend onderwijs in de Tweede Kamer.  

De genodigde bestuurders, onderwijsprofessionals en de beide sectorraden PO-Raad en VO-raad waren overwegend positief over de mogelijkheden van de wet. De positie van ouders is op veel plekken verbeterd. De aanwezigen riepen elkaar wel op meer gebruik te maken van de expertise die er is in het samenwerkingsverband. En om de ondersteuning zo veel mogelijk in de klas, dichtbij de leerling te organiseren.

De PO-Raad sloot zich aan bij de constatering in de zevende voortgangsrapportage van staatssecretaris Sander Dekker aan de Kamer dat de sector op de goede weg is, maar dat de verschillen tussen samenwerkingsverbanden groot zijn. De werkvloer is nog onvoldoende doordrongen van de nieuwe realiteit: de routes en procedures voor het organiseren van de juiste hulp rondom een leerling. Ouders weten nog niet altijd de weg naar bijvoorbeeld de Onderwijsconsulenten te vinden. Maar net als bij de invoering van Weer Samen Naar School en Leerling Gebonden Financiering zal ook passend onderwijs tijd nodig hebben.

De VO-raad voegde hieraan toe dat de politiek nu vooral niet moet ingrijpen met extra regels als reactie op de onrust die op sommige plekken heerst. Daarmee zou de kracht van passend onderwijs, namelijk de kansen voor diversiteit en maatwerk, om zeep worden geholpen. Goed functionerende samenwerkingsverbanden moeten hun werkwijze actief gaan delen met samenwerkingsverbanden waar passend onderwijs minder vloeiend verloopt, vindt de VO-raad.

Thuiszitters, jeugdhulp en verevening

Frustratie is er bij de aanwezige bestuurders over het verschil in werkwijze tussen de samenwerkingsverbanden, waardoor met name scholen voor speciaal onderwijs te veel tijd op zien gaan aan overleg, omdat zij soms in meer dan twintig samenwerkingsverbanden participeren. Bureaucratie speelt daarbij nog altijd een rol. Aangezien de woonplaats van een leerling bepaalt welk samenwerkingsverband de zorgplicht voor die leerling heeft, is er momenteel een zekere geluksfactor in het spel als het gaat om het krijgen van passend onderwijs. Voor de kleine groep leerlingen die nu nog niet de juiste hulp krijgt, zal de PO-Raad zich de komende tijd dan ook blijven inzetten.

Duidelijke afspraken met de gemeente over de samenwerking met jeugdhulp moeten, ook volgens de PO-Raad, daarom de hoogste prioriteit krijgen. Korte lijntjes zijn nodig. En goede signalering, ook van verborgen thuiszittersproblemen zoals bijvoorbeeld leerplichtontheffingen. Want als een leerling lange tijd thuis zit, is er altijd meer aan de hand. En dan is het de taak van de school om tijdig aan de bel te trekken, vinden de sectororganisaties. Een motie van het PvdA-Kamerlid Ypma voor het stimuleren van een dekkend voorzieningenaanbod en het beleggen van doorzettingsmacht bij één instantie of persoon wanneer een oplossing voor een thuiszittende leerling uitblijft, was eerder op de dag aangenomen.

Tot slot riepen verschillende sprekers, uit gebieden die last hebben van krimp in combinatie met negatieve verevening, de Kamerleden op de vereveningsmaatregel af te schaffen. De PO-Raad sluit niet uit dat er extra financiële middelen naar de hardst getroffen gebieden zullen moeten. 

Laatst gewijzigd: 
maandag 20 januari 2020

Nieuwscategorieën