Slechts het geld telt, niet de leerling!

Dinsdag 30 november 2011 heeft de minister een brief naar de Tweede Kamer gestuurd waarin wordt ingegaan op de stand van zaken rondom de uitwerking Passend onderwijs en het tijdpad. De minister schrijft dat het ondanks de korting van 300 miljoen nog steeds mogelijk is om leerlingen die het echt nodig hebben in het (v)so te plaatsen en dat extra onderwijsondersteuning in het regulier onderwijs nog steeds geboden kan worden. De sectorraden vinden het onacceptabel dat de minister doorgaat met de invoering alsof er niets aan de hand is. Bovendien is er een motie ingediend waarin de Tweede Kamer vraagt naar de effecten van de bezuiniging en die motie is nog niet uitgevoerd. De conclusie van de minister is dus veel te vroeg en niet onderbouwd.

De minister geeft hoge prioriteit aan de wetgeving. Er moet in de tweede helft van januari 2011 een wetsvoorstel klaar liggen voor internetconsultatie met als doel de wetgeving per 1 augustus 2012 van kracht te laten zijn. Met alle ontwikkelingen van de afgelopen periode (heroverweging, vertraging door controversieel verklaren en de geplande bezuiniging) achten de sectorraden dit onmogelijk. Er is veel meer tijd nodig om ingewikkelde vraagstukken als bekostiging en samenwerking uit te werken.

Vanwege de omvang en complexiteit van het wetsvoorstel, in combinatie met de krappe planning, werkt de minister parallel aan de wetgeving aan een aantal AMvB’s¹. “Door deze wijzigingen in het huidig stelsel, kunnen de bezuinigingen in ieder geval op tijd worden gerealiseerd”. De raden vinden het onbegrijpelijk dat de minister dit van groter belang vindt dan de inhoud. Kortom: het geld telt, niet de leerling!

Bij de invulling van de bezuiniging wil de minister het regulier onderwijs zoveel mogelijk ontzien. Maar dat is onmogelijk. Met deze bezuiniging worden alle leerlingen getroffen. En voor het onderwijs telt iedere leerling.

De raden hebben, samen met vakbonden en ouderorganisaties, afgelopen periode al op verschillende manieren hun zorg geuit over de bezuinigingen passend onderwijs. De raden staan nog steeds achter de inhoudelijke doelstelling. Echter, een bezuiniging als deze die zonder inzicht in de effecten daarvan en met een onwerkbare tijdklem wordt doorgevoerd, doet schade aan het complexe invoeringstraject waar de scholen en instellingen voor staan.

Naar dossier Passend onderwijs >>

 

¹Een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) is een besluit van de regering waarin wettelijke regels nader worden uitgewerkt. Een AMvB wordt zonder medewerking van de Staten-Generaal (Eerste en Tweede Kamer) gemaakt. De regering bestaat uit de Koningin samen met een of meer ministers. Over een AMvB moet altijd het advies van de Raad van State (RvS) worden gevraagd.

Laatst gewijzigd: 
donderdag 20 oktober 2011

Nieuwscategorieën