Speciaal basisonderwijs goed op weg met taal en rekenen

Het speciaal basisonderwijs maakt belangrijke slagen met het verbeteren van het taal- en rekenonderwijs. Meer scholen stellen een taal- of rekenbeleidsplan op en ze besteden meer tijd aan de basisvaardigheden van de leerlingen. Voor taal zijn bovendien meer scholen de resultaten systematisch gaan analyseren en vertalen naar concrete plannen om het onderwijs te verbeteren. Dit blijkt uit de Monitor verbetertrajecten taal en rekenen speciaal basisonderwijs die de Inspectie van het Onderwijs heeft uitgevoerd op verzoek van de PO-Raad.

In navolging van de monitor van de verbetertrajecten in het regulier basisonderwijs, heeft de Inspectie van het Onderwijs ook gekeken naar de uitwerking van de verbetertrajecten op het speciaal basisonderwijs. Daarbij konden ze de resultaten van schooljaar 2010/2011 vergelijken met schooljaar 2009/2010.

Beleidsplan

Ruim de helft van de scholen voor speciaal basisonderwijs die deelnemen aan de taalverbetertrajecten heeft in 2010/2011 een apart taalbeleidsplan. Meer dan 80% van de scholen geeft aan dat ze de taalresultaten systematisch analyseren en tweederde vertaalt deze analyse vervolgens vrijwel altijd naar concrete plannen om het onderwijs te verbeteren (de exacte cijfers staan voor een deel onderaan dit bericht en in het rapport).

Van de scholen in het speciaal basisonderwijs die deelnemen aan de rekenverbetertrajecten, heeft bijna 40% een rekenbeleidsplan in schooljaar 2010/2011. Het aantal scholen dat de rekenresultaten systematisch analyseert en dit vervolgens vertaalt naar concrete plannen, is vrijwel gelijk gebleven.

"Belangrijke slag"

Kete Kervezee, voorzitter PO-Raad, is verheugd over de uitkomsten van de monitor: "De resultaten laten zien dat ook scholen voor speciaal basisonderwijs de bodem onder de basisvaardigheden van de leerlingen hebben versterkt. Ze gaan planmatiger en doelgerichter aan het werk met hun taal- en rekenonderwijs. Met opbrengstgericht werken zien zij in korte tijd het onderwijs verbeteren. In het belang van goed onderwijs voor alle leerlingen moeten we de ingeslagen weg dus voortzetten. "

Streefdoelen

De meeste scholen voor speciaal basisonderwijs, die in 2010/2011 deelnamen aan de verbetertrajecten, hebben hun streefdoelen naar eigen zeggen geheel of gedeeltelijk bereikt. Het aantal scholen dat streefdoelen heeft bereikt, is bovendien gestegen ten opzichte van 2009/2010.

De deelnemende scholen voor speciaal basisonderwijs hebben verschillende maatregelen genomen om hun onderwijs te verbeteren. De meest gekozen maatregelen in de taal- en rekenverbetertrajecten zijn: het gaan werken met groepsplannen of dit verbeteren, een effectievere benutting van de geplande lestijd, het bepalen van de instructiebehoeften van leerlingen in relatie tot de leerdoelen en het verbeteren van de didactische vaardigheden van leerkrachten. Bij taal is op 92% van de deelnemende scholen ook een nieuwe methode ingevoerd.

Evaluatie verbetertrajecten

Meer dan 90% van de scholen voor speciaal basisonderwijs die deelnamen aan de taal- en rekenverbetertrajecten geeft aan dat zij de verbetertrajecten als (zeer) zinvol hebben ervaren. Eveneens vinden zij dat de verbetertrajecten een (zeer) positief effect op de leerprestaties hebben gehad. Of dit ook daadwerkelijk het geval is, zal de komende tijd zichtbaar worden in de leerresultaten van de scholen. Bij de monitor is dat niet onderzocht.

Taal- en rekenverbetertrajecten

Het Projectbureau Kwaliteit (PK) voerde onder verantwoordelijkheid van de PO-Raad de taal- en rekenverbetertrajecten uit in het reguliere basisonderwijs, speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs. De ongeveer 90 scholen voor speciaal basisonderwijs die deelnamen aan de verbetertrajecten, kregen daarvoor een subsidie van het ministerie van OCW (6.000,- euro per school, per jaar) die zij aanvulden met een eigen financiële bijdrage.

In Nederland zijn 300 scholen in het speciaal basisonderwijs met 42.000 leerlingen. Het speciaal basisonderwijs neemt de plaats in tussen het reguliere basisonderwijs en het speciaal onderwijs. Het speciaal basisonderwijs is er voor kinderen die het niet redden op de gewone basisschool vanwege leer-, gedrags- en/of opvoedingsproblemen.

Cijfers

2010/20112009/2010
Aantal deelnemende scholen taalverbetertrajecten55 scholen59 scholen
Apart taalbeleidsplan56%48%
Systematische analyse taalresultaten83%69%
Vertaling analyse taalresultaten naar concrete plannen67%54%
Aantal deelnemende scholen taalverbetertrajecten33 scholen31 scholen
Apart rekenbeleidsplan38%32%
Systematische analyse rekenresultaten72%75%
Vertaling analyse rekenresultaten naar concrete plannen42%43%

Bestanden bij dit nieuwsitem: 

Laatst gewijzigd: 
donderdag 5 juli 2012

Nieuwscategorieën