Stand van zaken wetswijziging onderhoud/aanpassing schoolgebouwen primair onderwijs

De staatssecretaris van OCW heeft een wetsvoorstel in voorbereiding waarin het voornemen is opgenomen om de gemeentelijke zorgplicht voor het onderhoud/aanpassen van de schoolgebouwen te laten vervallen. In de afgelopen periode is in diverse publicaties 1 januari 2014 genoemd als streefdatum voor de wetswijziging. In een brief aan de Tweede Kamer d.d. 8 januari 2013 heeft de staatssecretaris duidelijkheid gegeven over de datum waarop de wetswijziging wordt ingevoerd. De datum is gesteld op 1 januari 2015. De reden is dat de staatssecretaris enerzijds een zorgvuldige voorbereiding van deze wetswijziging noodzakelijk vindt en anderzijds schoolbesturen en gemeenten voldoende tijd wil geven om zich voor te bereiden op de beoogde nieuwe verantwoordelijkheidsverdeling.

Wat betekent dit voor de gemeenten en de schoolbesturen?

Voor het jaar 2014 blijft de huidige procedure van aanvragen door de schoolbesturen en vaststellen van het programma door het college ongewijzigd. Een schoolbestuur dat in aanmerking wil komen voor het bekostigen van een voorziening onderhoud of aanpassing in het jaar 2014 moet hiervoor bij het college een aanvraag indienen. Deze aanvraag moet worden ingediend voor de datum die in de gemeentelijke verordening is opgenomen (de modelverordening van de VNG gaat uit van 1 februari). Het college betrekt deze aanvraag bij het opstellen van het programma 2014.

Voor het jaar 2015 geldt, dat de schoolbesturen voor het bekostigen van de voorzieningen onderhoud en aanpassing ook de procedure van de verordening moeten volgen. Schoolbesturen moeten dus in 2014 voor de in de gemeentelijke verordening opgenomen datum een aanvraag bij het college indienen, ondanks dat bekend is dat de wetswijziging op 1 januari 2015 zal plaatsvinden. Het college neemt de aanvragen voor het jaar 2015 gewoon in behandeling. Op het moment dat het parlement de wetswijziging heeft vastgesteld is de definitieve datum bekend waarop de WPO en WEC worden gewijzigd. Is dit de datum 1 januari 2015, dan is in de wet opgenomen dat de voor het jaar 2015 ingediende aanvragen van rechtswege vervallen. Het is voor de schoolbesturen dus van belang om ook in 2014 een aanvraag in te dienen voor de situatie dat de wetswijziging op een later tijdstip dan 1 januari 2015 in werking treedt.

Laatst gewijzigd: 
woensdag 9 januari 2013

Nieuwscategorieën